Kampen om tiden

Kampen om tiden är en så kallad SOU, alltså en statlig offentlig utredning, som handlar om mer tid till lärande för elever i behov av det. Läs vidare för att få veta mer om denna utredning.

Vad är Kampen om tiden?

Kampen om tiden är en statlig offentlig utredning, något som brukar kallas för SOU, som i det här fallet handlar om att föreslå olika åtgärder för elever som riskerar att gå ut årskurs 9 utan att vara behöriga till gymnasiet. Resultatet från utredningen publicerades i april 2021.

Resultat från utredningen

Utredningen visade på att olika problem ligger bakom elevers misslyckanden, att det råder brist på lärare men att andra yrkesgrupper kan avlasta samt att elevers förutsättningar till att bli behöriga till gymnasieskolan behöver sätta i ett helhetsperspektiv.

Förslag på åtgärder enligt Kampen om tiden:

  • Alla elever i årskurs 4–9 ska erbjudas studietid om två timmar per vecka. Studietiden ska vara i anslutning till den vanliga skoldagen.
  • Lovskola ska utvidgad för elever i årskurs 9 till 25 timmar per läsår. Huvudmannen är skyldig att se till så att denna möjlighet finns.
  • Lovskola ska inte utvidgas för andra årskurser.
  • Lovskolan ska följas upp och utvärderas.
  • Åtgärderna ska prioriteras och följas upp. Även den anpassade timplanen som finns sedan tidigare ska följas upp.

Varför är Kampen om tiden en viktig utredning?

Kampen om tiden är en viktig utredning för att det finns mycket forskning som visar på att personer om inte får en gymnasieexamen har större risk att hamna i social utsatthet. Social utsatthet är mycket kostsamt, både ekonomiskt för samhället och för individen. Det är därför av stor vikt att alla elever är gymnasiebehöriga.

Lämna en kommentar