Barnperspektivet i socialtjänstens arbete

Socialtjänsten ska alltid ha barnperspektivet i beaktning under sitt arbete. Men vad innebär egentligen barnperspektivet och vad säger socialtjänstlagen? Läs vidare för mer information.

Vad innebär barnperspektivet?

Barnperspektivet innebär en barncentrering där barnets intressen och behov är viktiga. Ett barnperspektiv är alltid utifrån vad vuxna tror vara de bästa för barnet, och där vuxna försöker att se saker från barnets ögon. Det ska inte blandas ihop med barnets perspektiv.

Barnperspektivet behöver beaktas i allt arbete där barn på något sätt är inblandade. Det kan röra sig om vårdnadstvist, stadsplanering eller sjukvård. Ta gärna juridisk hjälp vid vårdnadstvist.

Barnperspektivet inom socialtjänstlagen

Socialstyrelsen som arbetar under socialtjänstlagen ska alltid se barnet som en rättighetsbärare, och måste därför anamma ett barnperspektiv i sitt arbete med barn och unga. Socialtjänstlagen ska stämma överens med Barnkonventionen, som idag också är lag i Sverige.

Hur kan socialtjänsten arbeta med barnperspektivet?

Socialtjänsten behöver i sitt arbete med barn alltid utgå ifrån vad de tror blir barnets bästa. Detta kan göras genom att låta barnet bli lyssnat på, men även samtal med närstående och omgivningen, samt tidigare erfarenheter. Alla som är under 18 år räknas som barn i lagens mening.

Barnperspektiv och barnets perspektiv är som sagt två begrepp som ska hållas isär, men barnets perspektiv behöver oftast få bli lyssnat till för att man ska kunna anamma ett barnperspektiv. Detta kan utföras genom barnsamtal. Men det är viktigt att komma ihåg att barnets perspektiv endast är en av många utgångspunkter i barnperspektivet.

Lämna en kommentar