Den 27 september 2016 arrangerade FoU Södertörn en halvdagskonferens med fokus på lösningar på de utmaningar som fragmentiseringen av samhällets stöd medför.

Beräkningar visar att det finns omkring en miljon personer i Sverige med behov av vård och stöd för flera problem samtidigt, och som även har nedsatt förmåga att själv samordna de olika insatser de behöver ta del av. Personerna återfinns som patienter, klienter, brukare, användare inom många olika verksamhetsområden som social barnavård, beroendevård, missbruksvård, primärvård, psykiatri, socialpsykiatri, försörjningsstöd, multisjuka äldre. Fragmenteringen av samhällets vård, stöd och tjänster gör verksamheterna dåligt rustade för att möta dessa personers behov. Personerna har flera olika problem och får därför hjälp och stöd från olika verksamheter, men ingen av dessa har överblick över helheten. Kartläggningar visar på paradoxer där de lösningar som väljs inte svarar mot individens behov och blir kostsammare i förlängningen eftersom de leder till brandkårsutryckningar med dyr akut- och slutenvård, eller dyra boendelösningar. Kartläggningar visar även på vårdprocesser med upprepade avbrott och där individen hamnar i de glapp eller tomrum som uppstår när ingen tar vid när en annan aktör avslutar sin insats.

Forskningen har inte bara identifierat problemen – det finns även mycket forskning om hur hindren kan bemötas.

Program

* Åsa Bringlöv, FoU Södertörn presenterade rapporten Varför kommer de tillbaka? en analys av de sk Mångbesökarkartläggningarna, där sex svenska län har kartlagt vårdprocessen för ett antal individer med sammansatta problem för att undersöka var svagheterna i vård- och stödsystemet finns. Även de sammantagna kostnaderna har kartlagts. Åsa Bringlöv

* Mats Tyrstrup, Handelshögskolan i Stockholm: Organisatoriska mellanrum och hur de kan överbryggas. Mats Tyrstrup

* Annika Härenstam, Göteborgs universitet: Vilket handlingsutrymme har operativa chefer?Agneta Härenstam

Annika Härenstam är professor emerita vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, och forskare vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har bl a lett CHEFiOS-projektet Organisatoriska förutsättningar för chefskap goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner. Hon är även verksam i forskarnätverket LOK (Ledarskap och organisatorisk komplexitet).

Mats Tyrstrup är docent och verksam vid stiftelsen Leading Health Care  vid Handelshögskolan i Stockholm. Han forskar om behoven av ett ledarskap som överskrider organisatoriska, mentala och professionella gränser. Han har bl a deltagit i forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd med rapporten I välfärdsproduktionens gränsland. Organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg.