Dokumentation från en erfarenhetsutbytesdag

Senhösten 2016 ordnade FoU Södertörn en erfarenhetsutbytesdag kring vårdnadsöverflyttning för familjehemssekreterare och barnsekreterare. Utifrån en föreläsning kring lagstiftning samt en presentation av ett pågående forskningsprojekt hölls gruppdiskussioner. De frågeställningar som diskuterades var:

Hur bedömer vi barns tillhörighet i familjehemmet?

Vilka faktorer påverkar beslut om vårdnadsöverflyttning?

Hur bedömer vi vad som är barnets bästa vid en vårdnadsöverflyttning?

Hur kan man jobba med att förbereda de biologiska föräldrarna inför en vårdnads-överflyttning?

Detta material är en sammanställning av gruppdiskussionerna. Vårdnadsöverflyttning sammanställning av gruppdiskussion