Under 2017  har utvecklingsledarnätverket träffats och diskuterat kompetensförsörjning,  Lex Sarah och avvikelserapportering. FoU Södertörn och utvecklingsledarnätverket anordnade i september 2017 ett seminarium med tema Barnrätt i praktiken med anledning av den tänkta inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag.

Under 2018 planeras specifika tematräffar varav den första ägnas åt omvärldsbevakning och implementering av lagförändringar (betalansvarslagen, LVU, spelmissbruk, dataskyddsförordningen, barnkonventionen) – hur förbereder vi oss i kommunerna och hur kan vi ta del av varandras erfarenheter? Ett annat angeläget tema är utveckling av samverkan kring barn aktuella inom individ- och familjeomsorg och funktionshinder där ett seminarium planeras tillsammans med funktionshindernätverket. Ett tredje tema är systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling där nätverket följer SKL:s arbete kring att ta fram en gemensam bas av uppgifter för uppföljning av kvalitet och resultat i hela socialtjänsten.

Utvecklingsledarnätverket IFO samlar utvecklings-/kvalitetsledare, metod-, kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom individ- och familjeomsorgen från våra ägarkommuner och träffas 5–6 gånger årligen. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för samarbete och metod- och kunskapsutveckling över kommungränserna.

Kontakt: ann-sofie.bergman@fou-sodertorn.se