FOU Södertörn – Bedömningsstöd för umgänge (2)  har vuxit fram utifrån erfarenhetsutbytesdagar för barn- och familjehemssekreterare i södertörnskommunerna och har vidareutvecklats efter synpunkter från forskare.

Socialstyrelsen, som har i uppdrag av regeringen att utveckla ett kunskapsstöd för placerade barns umgänge med närstående, har tillfrågat FoU Södertörn att utvärdera Södertörns bedömningsstöd i samarbete med Södertörns högskola.

Kommunernas intresse för att delta i utvärderingen har varit stort, vilket säger något om hur angelägen frågan är. 27 kommuner och ca 120 socialsekreterare medverkar i studien.

I början av september hölls ett uppstartsmöte där representanter för varje kommun deltog. Syftet med mötet var att informera om studien samt att gå igenom bedömningsstödet. Det var en engagerad och positiv stämning och vi ser fram emot att påbörja utvärdering den 1 oktober 2017.