Södertörns bedömningsstöd för umgänge är ett hjälpmedel för att ta reda på hur umgänge för barn placerade i familjehem kan utformas i enlighet med barnets bästa.

Stödet är ett arbetsmaterial för socialsekreterare som ska planera umgänge för barn som är placerade i familjehem. Syftet är att det ska var ett beslutsunderlag som underlättar och gör planeringen mer rättssäker. Bedömningsstödet bygger på socialsekreterares erfarenheter om vad som är viktigt att tänka på när det gäller det placerade barnets umgänge med sina biologiska föräldrar och andra anhöriga.

Stödet är indelat i fyra områden; inhämtande av information, bedömning, beslut/planering och uppföljning.

Detta ska ses som ett levande dokument som omprövas efter hand. Fyll i de rutor som du anser vara en hjälp för dig då du bedömer och utvärderar umgänget.