Utvärderingen av Södertörns bedömningsstöd för umgänge går mot sitt slut. Christina Sandahl och Ann-Sofie Bergman från FoU Södertörn har träffat fem fokusgrupper runt om i Sverige. De har diskuterat bedömningsstödets användbarhet när placerade barns umgänge ska fastställas. De har mött kunniga och engagerade socialsekreterare från 27 olika kommuner.

Under sju veckor har kommunerna prövat stödet i olika ärenden och deras synpunkter har samlats in via enkät. Några av synpunkterna är att stödet bidrar till större rättssäkerhet, att barnperspektivet lyfts och att information insamlas på ett mer systematiskt sätt men också att det var omfattande och tog tid. Resultatet av enkäterna och fokusgrupperna kommer sammanställas i en rapport. Så håll ögonen öppna den 16 januari.

FOU Södertörn – Bedömningsstöd för umgänge (2)

Bakgrund

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utveckla ett kunskapsstöd för placerade barns umgänge med närstående. De tillfrågade därför FoU Södertörn att utvärdera Södertörns bedömningsstöd vilket görs i samarbete med Södertörns högskola.

I början av september 2017 hölls ett uppstartsmöte där representanter för varje kommun deltog. Syftet var att informera om studien samt att gå igenom bedömningsstödet. Det var en engagerad och positiv stämning. Utvärderingen påbörjades den 1 oktober 2017.

Kommunernas intresse för att delta i utvärderingen har varit stort, vilket säger något om hur angelägen frågan är. 27 kommuner och ca 120 socialsekreterare medverkar i studien.

För mer information: christina.sandahl@fou-sodertorn.se