164/18 Signs-of-Safety i praktiken. En studie om användning I Stockholms län

163/18 Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun

161/18 Familjecentralen gör hembesök. Utökat stöd till förstagångsföräldrar i Vårby gård

162/18: Huskurage: ett förebyggande projekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde

157/18: De personliga ombudens nätverksmöten – på klientens villkor?

159/18 Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna & Theo”

160/18 Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv

158/17 Öppenvårdslandskap med variationer – insatser i Södertörns missbruksvård

156/17 Konsten att inte ge upp. En utvärdering av stödpersonsprogrammet Botkyrka YAP

155/17 Bostadslöshet som uppväxtvillkor – Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad

153/17 Boendestöd – ett socialt stöd i vardagen

154/17 Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

152/17 Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

2016 Socialpsykiatriska enheten i Botkyrka – Powerpointbilder

151/17 Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd

150/16 Tillsammans för Vårby: En utvärdering av en sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun

149/16 Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken

148/16 Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar

Se, uppfatta, höra, men inte störa

Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

147/16 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter

146/16 Rum för gemenskap

145/16: Varför kommer de tillbaka?

144/16: Familjehemsplacerade barns röster

143/16: Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av nationell tillhörighet

142/15: Samforskning som utvärdering inom socialtjänst – ett sätt att knyta ihop säcken?

141/15: Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn

140/15: Våld i nära relationer i Nacka kommun

139/15: Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård

138/15: Arbetsrehabilitering i samverkan

137/15: Jakten på pappren eller kampen om tiden

CRAFT

136/15: UBU-VB vid Södertörn

135/15: Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

134/15: Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

133/15: Boendestöd – Stockholm Södertörn Gotland

132/14: Vardagsliv och samhällsstöd

131/14: Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun

130/14: Arbete eller sysselsättning?

129/14: Utredningscentrum för unga lagöverträdare

Ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län

128/14: Umgängesstöd i lokal – En studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor

127/14: Diskriminering som har samband med funktionshinder

126/14: Aggression Replacement Training (ART)

125/14: Koordinator

124/14: Vårdnadskonflikter och barnets bästa

123/14: Tre perspektiv på Konflikt och försoning

122/14: Genomförandeplan Mål och mening, rapporten

Genomförandeplan – Mål och mening, filmen

121/14: Mätning av stödbehov och resursfördelning inom LSS

Föräldrakoordinator – när föräldrar är i konflikt

120/14: Fridsam – kvinnofrid i samverkan

119/13: Boendestöd Stockholm Södertörn Gotland Delrapport 1: Kartläggning

Efter fängelset – åtta personer berättar om tiden efter anstaltsvistelse

118/13: Med mobilisering i fokus – röster om nätverksarbete

117/13: Förebyggande och uppsökande arbete i fyra kommuner

116/13: Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv

När sex gör ont

115/13: Barnperspektiv i LSS-akter. En aktgranskning

114/13: Tiden som ger Mötet – om arbete vid en träfflokal

113/13: Arbete och studier för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

112/13: Din egen makt – utvärdering av en studiecirkel

111/13: Mellanvårdsboende för personer i behov av psykiatrisk vård

110/12: Att hantera övervikt och alkoholmissbruk

109/12: Södertörns uppföljningsmodell för avslutade placeringar i familjehem

108/12: Socialt stöd i vardagen

107/12: Familjebehandling i skolsamverkan – Med varandra mot problem

106/12: När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma

2012:1 Ensam och flyktingbarn

105/11: Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

104/11: Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

103/11: Mitt framtida boende – tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning

102/11: Att göra det osynliga synligt och det otalbara talbart

101/11: Familjecentralen Vårby

100/11: Ungdomstjänst – ur ungdomarnas perspektiv

99/11: Utvärdering av BBIC på Södertörn

98/11: Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

97/11: Från text till praktik – Arbetet med nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Södertörn

96/11: Brukares erfarenheter av kontakt med socialtjänsten och hälso – och sjukvården

95/11: Utvärdering av utbildning – i de nationella riktlinjerna i missbruks- och beroendevård i Södertörn

Forskningsöversikt – boende och sysselsättning för personer med utvecklingsstörning

94/11: Språkhinder, ohälsa och arbetslöshet

93/10: ASI – inget självspelande piano

92/10: Arbetsterapeuten inom kommunal socialpsykiatri

91/10: Men det borde ju vara självklart…

90/10: En bild av stillhet? – en studie om bildterapeutiskt arbete

89/10: Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

88/10: Stödcentrum för unga brottsoffer – Medlingsverksamheten i Södertälje

87/10: Lokal behandlingsgaranti i Botkyrka

86/10: Gruppverksamhet för flyktingbarn – utvärdering av Barn i väntan/Barn i start

85/10: Utvärdering av BBIC

84/10: Dilemman i omsorgsarbete- att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras boende

83/10: Korta väntetider och uppsökande verksamhet

82/10: Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter

81/09: Ungdomstjänst – ur ett socialtjänstperspektiv

80/09: Att gå vidare. Våldsutsatta kvinnor berättar. Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun

79/09: Föräldracirkeln Bättre föräldraskap – en utvärdering

78/09: Klienters väg till arbete. – Vilken betydelse hade socialtjänsten?

77/09: Att göra nya val

76/09: Familjerådslag vid bostadsproblem

75/09: I skuggan av brandkårsutryckningarna pågår det dagliga arbetet

74/09: Missbruksarbete i förändring – en missbrukssektions förändringsarbete av utredningar och öppenvårdsarbete

73/09: Samverkansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn

72/09: Samverkansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn

71/09: Utvärdering av Ung och Medveten del 2

70/09: Utvärdering av Ung och Medveten del 1

69/08: Nätverksresurs – ett nytt sätt att utreda?

68/08: Utsluss -från missbruk till kontakt med arbetslivet

67/08: Mellan fastställda principer och individuella behov

66/08: Att möta invandrarkvinnor och barn – om ett projekt vid kvinnojouren Annfrid

65/08: Juventas systrar – en tjejjour utvecklar sitt arbete

64/08: KLIVET -att aktivera arbetslösa ungdomar

63/08: Samforskning i behandlingsteam

62/07: Socialpsykiatrin i Botkyrka vidareutvecklar brukarinflytandet

61/07: Pappor som utövar våld – en arbetsmodell för förändring i familjen

60/07: Skoltrötta ungdomar. Om projektet ”Studie- och arbetscoachning för unga”

59/07: Vad tycker besökarna? Om familjerådgivningen i Södertälje

58/07: Fyren – länken som saknades i vårdkedjan. En rapport om en mötesplats för människor med missbruksproblem

57/07: Att bli självständig i ett socialt sammanhang. Brukare och boendestödjares syn på arbetssätt inom socialpsykiatrin

56/07: Att samla ansvaret för behandlingsinsatserna. ACT-arbete för personer med psykisk sjukdom och missbruk

55/08: BIFF – Barn i föräldrarnas fokus – en hjälp till föräldrar i vårdnadstvist att fokusera på barnet

54/07: Kurdiska föräldrars uppfattningar om könsroller, jämställdhet och migration

53/07: Funktionsbedömning och supported employment. För personer med psykiskt funktionshinder

Smärta vid samlag – en teambehandling

52/06: Att möta hemlösa på härbärget – en möjlighet till planerade insatser?

51/06: Coaching, ett nytt koncept i socialtjänsten?

50/06: Barn och Familjerådslag

49/05: Socialpsykiatrin i tider av förvandling. Brukare och personal berättar

48/05: Mer makt åt folket!?

47/05: Gruppverksamhet för asylsökande – en väg ut ur isoleringen?

46/05: Mot drogfrihet – ungdomar i öppenvårdsbehandling berättar.

45/05: Att värdera och bedöma- hur objektiv kan man vara?

44/05: Öppet bosökeri. Socialt stöd och praktisk hjälp till bostadssökande klienter

43/05: Den drogförebyggande samordnaren som ett kommunalt åtagande i projektform. En central specialistfunktion eller en liten verksamhet i periferin?

42/05: Att utreda i vardagsmiljö eller "När man skär upp kanellängden…" En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet

41/04: Socialt förebyggande arbete – med familjecentralen som arena

40/4: För den som väntar stelnar tiden i ett evigt nu – en studie av barn och föräldrars livsvillkor i den asylsökande familjen

39/04: Att leva på marginalen – en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

38/04: Offentligt och privat – komplement eller konkurrens?

37/04: Process och effekt i en familjebehandlingsverksamhet – en interaktiv utvärdering av det första året

36/04: Att introduceras till Sverige

35/04: Vad är en bra introduktion?

34/04: En studie av vårdnads- boende- och umgängesutredningar – Röster från berörda barn och föräldrar

33/04: När pappa misshandlar mamma – barns berättelser om våld i hemmet

32/03: Föräldraskap och flyktingskap: ett utbildningspaket

31/03: Familjerådslag – Litteratur, forskning och praktik

30/03: Familjehuset – Del 1 och del 2

28/03: Flyktingguider – ett komplement till lokala introduktionsprogram?

27/03: Att värdera och bedöma – hur objektiv kan man vara?

26/03: Flyktingskapet i ett långsiktigt integrationsperpektiv

25/03: Papparollen i fokus- en diskussion om integration

24/02: Barn, ungdom och utbildning i mångkulturella samhällen

23/02: KUNSKAPSÖVERSIKT – sammanställning av litteratur om socialtjänstens placeringar av barn och ungdomar

22/02: KVINNA – MIGRANT – MAMMA – en intervjustudie med åtta kvinnor som migrerat till Sverige och kort därefter blivit mammor

21/01: Projektet Utredningsenheten i Huddinge kommun – en utvärdering av kvalitet, kompetens och kostnader

20/01: Does Social Welfare Pay?

19/01: Den Sfi-studerande kvinnan och "det normala svenska"

18/01: KOLLEGIEGRANSKNING 2 – socialarbetare från tre kommuner granskar och utvärderar varandras arbete med missbrukare.

17/01: Att se, att reagera, att agera – tio intervjuer med kvinnor som anmält misstanke om att barn far illa

16/01: Kontakt på kontrakt

15/01: Familjerådslag i Norden – erfarenheter från fält och forskning

14/01: Och metoderna kommer och går – Intervjuer med handläggare och arbetslösa inom socialtjänsten

13/00: Nätverksprojektet DIALOGEN i Haninge kommun. En utvärdering av ett metodutvecklingsprojekt i familjer som migrerat till Sverige

12/00: Att behålla sina rötter – om släktingadopterade barns levnadsförhållanden

11/00: Barnets perspektiv i barnavårdsutredningen – hörs barnets egen röst?

10/00: Att sitta under den sociala makten

9/00: Som ett kopparstick i regnet eller Independence Day – En deskriptiv analys av dagbokssamlingen Skriven i Fittja

8/00: Lokalt förändringsarbete och medborgarinflytande – Community Empowerment and Citizen Influence

7/00: Kollegiegranskning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i tre kommuner

6/99: Dokumentation och utvärdering av Flemingsbergs öppenvårdsbehandling "Kursen". Belysning av en behandlingsprocess ur ett pedagogiskt perspektiv

5/99: Vad är meningen med Familjecentralen i Alby? Dokumentation av ett seminarium för kritisk granskning av ett samverkansprojekt

4/99: Omorganisation, insatser, metoder och samverkan. En studie av individ- och familjeomsorgen i Södertälje kommun

3/99: Krismottagningen 10 år senare…om utvecklingen av nätverksmöten, familjerådslag och andra nätverksinterventioner

2/99: Arbetssökarprojektet Norrkraft. Samverkan socialtjänsten – arbetsförmedlingen i Botkyrka 1997-1998

1/99: Alby barn. En kartläggning av barn i Alby i åldern 0-6 år med fokus på deras nätverk

138/15: Arbetsrehabilitering i samverkan

Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn

Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

Ensamätare och måltidsgemenskap

Familjehemsplacerade barns röster

Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård

Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

Samforskning som utvärdering inom socialtjänst – ett sätt att knyta ihop säcken?

Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av nationell tillhörighet

Utvärdering av BBIC på Södertörn – styrkor och svagheter i användningen av BBIC

Varför kommer de tillbaka?