FoU Södertörn har publicerat drygt 150 rapporter. Genom titlarna går det att följa frågor som varit aktuella för socialtjänsten och det omgivande samhället. Under de första tio åren när FoU Södertörns inriktning var begränsad till individ – och familjeomsorgen finns titlar som pekar mot migration/integration, familjerådslag, arbetslöshet/försörjningsstöd bland mycket annat.

De påföljande tio åren återkommer flera områden i titlarna. Exempelvis migration/integration – som nu domineras av ensamkommande unga. Rapporter om arbetslöshet/försörjningsstöd utges även detta decennium. Nytt är området unga lagöverträdare, liksom vårdnadskonflikter. Här syns också nationella satsningar inom missbruksområdet i flera rapporter.

Från 2011 märks att funktionshinderområdet tagit mark inom FoU Södertörn i titlar där LSS, funktionshinder, utvecklingsstörning och boendestöd ingår.

Spridningen av rapporter följer den utveckling som råder i samhället. I början trycktes flertalet rapporter. Från 2011 blev alltfler möjliga att ladda ner. Idag går det att beställa tryckta rapporter, men flertalet kan enbart laddas ner.