Närmare 50 personer lyssnade när Dana Hagström den 20 februari 2017 presenterade sin rapport ”Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS”. Presentationen, som varvades med gruppdiskussioner, engagerade publiken som både ställde frågor och berättade om egna erfarenheter.

Genom deltagande observationer och intervjuer med både brukare och personal har Dana Hagström undersökt vad som händer i lokalen men också vem som bestämmer vad som ska ske. Dana konstaterar att öppettider och aktiviteter inte motsvarar de önskemål som personerna som bor i servicebostäderna har. Öppettiderna är begränsade till några tillfällen per vecka och beror till viss del på vem som arbetar. De boende vill ha fler tillfällen att umgås, dricka kaffe och spela spel i lokalen.

Dana arbetar som metodutvecklare inom funktionshinderområdet och återvände efter tiden på FoU Södertörn till sin arbetsplats där hon och kollegerna nu påbörjat ett förändringsarbete, som bland annat innebär att personerna som bor i servicebostäder har fått större tillgång till de gemensamma lokalerna.

Ladda ner powerpointbilderna från dagen: Dana Hagström februari 2017

Se filmen om gemensamhetslokaler.