Rädda Barnen har uppmärksammat att barn, vars föräldrar är i konflikt och genomgår föräldrautbildningen BIFF, behöver mer stöd. Av det skälet utarbetades samtalsmaterialet Hanna & Theo som ska underlätta för barnen att prata och reflektera runt situationer som kan uppstå då man har föräldrar i konflikt efter en separation.

På uppdrag av Rädda Barnen utvärderar FoU Södertörn samtalsmaterialet under år 2017. Huvudfrågorna är om samtalsmaterialet uppfyller sitt syfte, om barnen upplever materialet som positivt och hur socialsekreterarna uppfattar materialet.

Föräldrautbildningen BIFF, Barn i föräldrars fokus, syftar till att ge föräldrar ökad kunskap om hur barn reagerar och påverkas av samarbetssvårigheter i samband med separation. År 2008 utvärderade FoU Södertörn BIFF. Läs  utvärderingen: BIFF – Barn i föräldrarnas fokus – en hjälp till föräldrar i vårdnadstvist att fokusera på barnet. Rapport 55/08.

Utvärderare är Ann-Sofie Bergman. Kontakt:  ann-sofie.bergman@lnu.se