Nätverket består av chefer från Södertörnskommunerna som verkar inom kommunens missbruksvård, chefen för landstingets beroendevård och FoU Södertörn. FoU är sammankallande och håller i mötena, som sker 4-5 gånger per år samt försöker samordna och bistå med administrativt stöd till nätverket.

Bakgrund Nätverket startade hösten 2008, som en styrgrupp vars syfte var att öka kännedomen om och intensifiera arbetet med att implementera socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Länsstyrelsen hade beviljat FoU Södertörn projektmedel i syfte att fokusera på riktlinjearbetet i Södertörnskommunerna och en projektledare anställdes av FoU. Samtidigt pågick ett gemensamt arbete i Södertörnskommunerna och med FoU kring ASI-bedömningar, vilket också blev en fråga för styrgruppen.

I slutet av 2010 beviljades SKL medel för utvecklingsarbete av den lokala missbruks- och beroendevården och FoU erhöll därigenom ytterligare medel för att fortsätta utvecklingsarbetet i det samverkansforum som skapats mellan Södertörnskommunernas missbruksvård och landstingets beroendevård. Nätverket har därefter fortsatt att träffas som ett kontakt- och samverkansforum.

Syfte och behov • Omvärldsbevakning lokalt/regionalt/nationellt inom området • Förmedling av aktuell forskning och aktuella frågor • Forum för att diskutera gemensamma problem • Erfarenhetsutbyte • Utvecklingsfrågor • Utbildningsfrågor • Få kännedom om verksamheterna i grannkommunerna • Samverkansfrågor mellan kommunerna och med andra huvudmän • Följa missbruksutredningen • Det är av vikt att det finns ett nätverk inom området, för att knyta kontakter, för att KSL och andra ska ha ett forum att vända sig till.

För mer information kontakta: asa.bringlov@fou-sodertorn.se