–  av Södertörnsområdets nio kommuner samt region Gotland.

Sedan 1980-talet har missbruksvård i allt större omfattning kommit att utföras i öppenvård snarare än slutenvård (öppenvård är ungefär dubbelt så vanligt som slutenvård; SoU 2011:6). Det saknas dock utförlig information om vad för slags insatser som erbjuds inom olika kommuner och vilken nytta dessa gör.

I ett första steg inledde FoU Södertörn ett projekt för att kartlägga vilka öppenvårdsinsatser som erbjuds i södertörnsområdets nio kommuner samt region Gotland. Syftet är att få kunskap om hur de insatser som den enskilde kan erbjudas skiljer sig åt i de olika kommunerna i termer av utbud, omfattning, form och regi.

Kartläggningen kan visa på eventuella skillnader i tillämpningar av olika metoder och insatser, utröna potentiella samarbetsmöjligheter och skapa underlag för att utarbeta bättre rutiner för systematisk uppföljning av insatserna.

Resultaten sammanställs i en rapport med tabellredovisningar och beskrivningar av hur insatsutbudet ser ut i respektive kommun/region. På så sätt får varje enhet en beskrivning av sina insatser som kan vara till nytta som information till nyanställda och för verksamheten i stort. Den ger också värdefull information om vilka insatser som erbjuds i relation till vad som rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna.

Kartläggningen innebär att en enkät skickades ut i början januari 2016 till missbruksenheterna i södertörnsområdets nio kommuner och region Gotland om de insatser som pågått år 2015. Enkäten innehåller frågor om vilken typ av insatser som erbjuds, insatsernas namn och innehåll, om de ges som bistånd eller som service, om huvudmannaskap för insatserna, hur många personer som haft insatsen och ev. samverkan.

Efter enkätens ifyllande genomförs intervjuer med enhetschef/administratör där enkäten gås igenom och vissa svar specificeras. En kartläggning av öppenvårdsinsatser inom landstingets beroendevård planeras att äga rum under 2017. Under 2017 kommer enkät- och intervjusvar att analyseras och sammanställas i en FoU-rapport.

För frågor om kartläggningen, kontakta: irja.christophs@fou-sodertorn.se