Våld i nära relation är klassat som ett folkhälsoproblem både nationellt och internationellt. Den huvudsakliga utmaningen för samhällsbärare (forskare, politiker, polis, socialtjänst, åklagare, kvinnojourer m.fl.) verksamma på området är det omfattande mörkertalet. Varje dag polisanmäls ungefär 50 fall av misshandel i Sverige där gärningspersonen varit en närstående till offret. Denna registrerade brottslighet uppskattas emellertid endast utgöra knappt fyra procent av den faktiska, totala utsattheten.

För att förbättra förutsättningarna för att polisen i ett tidigt skede ska kunna vidta förebyggande (och i förlängningen repressiva) åtgärder mot gärningsmännen, genomför Polisregion Stockholm pilotprojektet Huskurage inom ramen för befintlig myndighetssamverkan med tre av regionens kommuner – Nacka, Värmdö och Tyresö. Projektet pågår från februari 2016 till november 2017 och utvärderas av FoU Södertörn. I ljuset av den ansenliga dolda brottsligheten har de tillgängliga insatserna för att minska utsattheten i regel varit sekundärpreventiva; de har handlat om att minska återfall och upprepad utsatthet genom strategiska insatser, strukturerade hot- och riskbedömningar, stöd och skydd till brottsutsatta och lagföring av våldsutövaren. Däremot läggs inte lika mycket resurser på att försöka stoppa våldet i sig – att genom tidig upptäckt och intervention förebygga och förhindra att våld uppstår och eskalerar.

Syftet med projektet är att implementera en policy i flerfamiljshus, vilken ger handgriplig vägledning om hur vi som medmänniskor bör agera när vi befarar att en granne utsätts för våld i hemmet. Förväntningen är att policyn skall ha en normerande effekt på de boende och därmed förebygga våld, likväl som att förhindra pågående våld samt ge polisen bättre vittnesutsagor avseende våldsutövare. I förlängningen, då alltfler fastighetsbolag antar policyns stadgar i sina hyres- och bostadsrättsföreningar, är målsättningen att stärka civilsamhället. Det innebär att få fler att våga ingripa för att avbryta våldet i ett tidigt skede och därmed öka civilkuraget.

För information kontakta: adam.jonsson@fou-sodertorn.se