Hembesöksprogrammet i Vårby gård i Huddinge kommun utgår från den befintliga familjecentralen. Det har inga extra resurser avsatta för satsningen. Det betyder att kuratorerna och barnsjuksköterskorna har lagt upp programmet med hänsyn till vad de bedömer att de klarar av inom ramen för sina respektive uppdrag, vilket betyder att de erbjuder ett gemensamt hembesök och kuratorerna ytterligare två. Programmet avslutas med en gemensam träff i den öppna förskolan.

Projektet startades hösten 2016 på familjecentralen i Vårby gård och pågår under ett år.

Programmet i korthet

  • Ett erbjudande till förstagångsföräldrar som är knutna till familjecentralens BVC.
  • Pågår fram till barnet är cirka sex månader.
  • Kuratorerna följer med barnsjuksköterskorna från BVC när de gör sitt reguljära hembesök några dagar efter barnets födsel.
  • Kuratorerna gör ytterligare två hembesök enligt ett schema som framtagits tillsammans med BVC för att passa familjernas ordinarie schema för besök hos BVC.
  • Efter de tre hembesöken träffas familjerna och kuratorerna under en förmiddag på familjecentralens öppna förskola. Barnen är då cirka sex månader gamla.
  • Avsikten med programmet är att ge information och vägledning med utgångspunkt i föräldrarnas behov.
  • Förhoppningen är att skapa en kontakt som kan avdramatisera eventuella senare möten med socialtjänsten.
  • Projektet pågår ett år och har inga extra medel avsatta.

 

Socialtjänsten i Huddinge kommun inspirerades av en liknande satsning i Rinkeby-Kista där sjuksköterskor från BVC och föräldrarådgivare från socialtjänsten gemensamt besökte förstagångsföräldrar i deras hem. Satsningen i Rinkeby-Kista är mer omfattande än den i Vårby gård både personalmässigt och i antal hembesök då sjuksköterskor och familjerådgivare gjorde gemensamma besök i hemmen vid sex tillfällen. Man har haft extra resurser avsatta för att finansiera barnsjuksköterskornas extra hembesök. De två verksamheter som samverkade var där inte samlokaliserade. Projektet har utvärderats av Marttila m.fl. 2017 (Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar – samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Slutrapport 2017).

FoU Södertörn följer och utvärderar det utökade hembesöksprogrammet i Vårby gård. Frågor som kommer belysas är: Hur genomförs projektet? Vad fungerar bra och vad kan utvecklas? Vilken betydelse har det att programmet är en del av en familjecentral? Vilka föräldrar möter personalen och vilket stöd behöver föräldrarna? Hur upplever föräldrar och personal programmet?

För mer information: Hjördis Gustafsson och Åsa Bringlöv