Socialsekreterarna i Nacka ville titta närmare på familjer som lever i en mycket komplex livssituation och som varit aktuella vid socialtjänsten i många år. De ville veta om det funnits möjlighet att upptäcka dem tidigare och hjälpa dem på ett annat sätt – sett i backspegeln. De ville också få mer kunskap om det egna arbetet och utveckla det. Detta är bakgrunden till ett utvecklingsprojekt inom IFO i Nacka som har pågått ett par år. FoU Södertörn har varit inkopplad det senaste året.

Åtta familjer plockades ut utifrån kriterierna: aktuella i mer än 10 år, fortfarande aktuella i Nacka kommun, samt ”dyrast” kostnadsmässigt.  De akter som samlats under åren om de åtta familjerna lästes av socialsekreterarna utifrån frågor som:

  • om det tidigt funnits tecken på en allvarlig livssituation,
  • om man idag kan finna öppningar till samarbete med familjerna som inte använts,
  • om det fanns exempel på lyckade insatser/kontakter/perioder för familjen.

Efter genomläsningen ombads socialsekreterarna skriva sammanfattningar och reflektera utifrån bland annat ovan nämnda frågor. Forskningsledaren från FoU Södertörn gjorde därefter egna sammanfattningar och reflektioner på socialsekreterarnas reflektioner och kopplade därefter detta till aktuell forskning. Resultatet har återkopplats till hela IFO och enheten för funktionsnedsättning.

Som resultat av projektet har arbetet med familjer med komplex situation fördjupats, nya former för utredning och insats ska utvecklas genom en förstärkt samverkan mellan utredningsenhet och den kommunala delen av öppenvårdsinsatser. Två nya tjänster har tillsatts, en på varje enhet. Barn- och unga på IFO har sedan flera år fasta konsultationsmöten en gång i veckan. Mötena har nu i högre utsträckning utvecklat en rutin som innebär att bjuda in samverkanspartners från såväl de egna verksamheterna som från externa t.ex. BUP för att diskutera färdriktning i arbetet.

Hur stor andel av de familjer som IFO barn och unga Nacka, arbetar med har en komplex livssituation? För att ta reda på det så har en målgruppsinventering genomförts. Under 2014-2015 gjordes inventeringen, med stöd av FoU Södertörn, av 576 unika barn aktuella i utrednings- eller insatsgrupperna på barn och unga. Enligt socialsekreterarnas bedömning visade inventeringen att en liten del, 6-7 procent, av barnen lever i familjer med komplexa livssituationer. En betydligt större andel bedömdes ha inga eller enklare problem. En spin-off effekt av detta projekt är att barn och unga inom IFO utvecklat en ram, inklusive checklista och manual för det man kallar kortutredningar – ett försök att göra kortare utredningar avseende tid och dokumentation.

Powerpoint Familjer med komplex problematik