BBIC

BBIC i reviderad form implementeras i kommunerna. Utbildning för anställda i  nio södertörnskommuner samordnas.

Läs mer om BBIC                 Se filmen om BBIC

Brukares upplevelser av samordnad vård

– om Botkyrkas verksamheter inom missbruksproblematik och psykisk ohälsa

FoU Södertörn följer arton brukare i tre år. Studien förväntas ge kunskap om vårdens roll och möjligheter att tillgodose brukarnas behov av kvalificerad, tillgänglig och integrerad vård.

Läs mer om projektet

Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet.

Läs mer om projektet

Familjehemsvård

FoU Södertörn har ett pågående utvecklingsarbete inom familjehemsvården i Södertörnskommunerna.

Läs mer om familjehemsvård

Hemma – ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

RFSU Stockholm och FoU Södertörn har startat ett projekt som riktar sig till familjehem med placerade ungdomar mellan 12-20 år.

Läs mer om projektet

Missbruksvårdens öppenvård – kartläggning

En kartläggning av insatser som erbjuds på Gotlands och i Södertörnskommunernas missbruksenheter, insatsernas namn och innehåll, om de ges som bistånd eller  service, om huvudmannaskap för insatserna, hur många personer som haft insatsen och eventuell samverkan.

Läs mer om projektet

Signs-of-Safety – en riskbedömningsmodell inom barnavårdsarbete

En studie av användning och erfarenheter av Signs-of-Safety. Samtliga Stockholms läns kommuner, inklusive Stockholms stads stadsdelar, ingår i studien.

Läs mer om projektet

Se filmen om Signs of Safety

Vad gör socialpsykiatrins brukare på dagarna?

FoU Södertörn kartlägger vilken typ av aktiviteter/arbete som kommunerna erbjuder socialpsykiatrins brukare som saknar såväl sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden som studiesammanhang.

Läs mer om projektet.

Utökat stöd till små barn och deras familjer – Familjecentral

Utvärdering av ett projekt riktat mot föräldrar så att barnet ges utrymme för goda och jämlika uppväxtvillkor.

Läs mer om projektet

 

Öppenvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik och anhöriga

Lärande utvärdering av en treårig satsning i Nynäshamn för att utveckla den befintliga öppenvården.

Läs mer om projektet

Barnperspektiv på Kortis

Hur beaktas barnperspektivet vid LSS-handläggning av insatsen korttidsvistelse?

Läs mer om projektet

 

Barns medskapande i socialtjänsten

FoU Södertörn har under våren startat upp ett projekt som syftar till att förbättra barn och ungas möjligheter till medskapande inom socialtjänsten.

Läs mer om projektet

 

Konflikt och försoning 

– ett arbetssätt i samarbete mellan socialtjänst och tingsrätt för att uppnå varaktiga lösningar vid familjerättsliga konflikter.

Läs mer om projektet