Rapportkategori: Migration, integration

163/18 Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun

Rapport nr 163 Författare: Live Stretmo I denna studie har en grupp barn och ungdomar följts upp samt intervjuats en eller flera gånger om sina erfarenheter av att leva som ensamkommande i Nacka kommun. Samtal och intervjuer har också genomförts med boendepersonal, socialsekreterare och chefer inom Nacka kommun, överförmyndaren samt ett urval pedagoger och lärare vid Nacka gymnasiums introduktionsenhet. Intervjuerna har kretsat kring ungdomarnas erfarenheter av att komma till Sverige, vardagsliv samt skolerfarenheter från hemlandet. Intervjuer och samtal med personal, myndighets- och stödpersoner har fokuserat på konkreta aspekter av arbetet med målgruppen, utmaningar i det och samverkan med andra aktörer. Intervjuer med ungdomarna visar  att det finns vissa vakuum i mottagandet, liksom en paradox: trots att det finns många vuxna aktörer i mottagandet, så är det inte någon särskild aktör som har/tar det övergripande (föräldra-) ansvaret. Syftet med Nackas övergripande organisering av sitt arbete med de unga har varit att skapa goda förutsättningar för ett självständigt vuxenliv. Samtidigt kan man undra hur det arbetet fungerar om inte barnen/ungdomarna ges förutsättningar för varaktiga och nära relationer. Forskningen om placerade barn och ungdomar generellt betonar vikten av kontinuitet i relationer och betydelsen av att de ges möjlighet att knyta an till en vuxen. Detta illustrerar hur nära och varaktiga relationer och sammanhang kan vara a och o för integration och utveckling på lång sikt. Forskning visar hur sömnproblematik som mardrömmar, oro och svårigheter att komma...

Mer...

155/17 Bostadslöshet som uppväxtvillkor – Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad

Rapport nr 155 Författare: Gustavo Moreno, Eva Nyberg, Marcela Puga & Annika Öhlin FoU Södertörns skriftserie nr 155/17 Bostadslösheten bland barnfamiljer ökar i samband med att tillgängligheten till den svenska bostadsmarknaden alltmer styrs av de bostadssökandes ekonomiska och sociala resurser. Många barn växer numera upp inom vad som benämns ”den sekundära bostadsmarknaden”, exemplifierat med hotellboende, korta andrahandskontrakt som följer på varandra, vandrarhem, inneboende i ett rum hos bekanta eller obekanta lägenhetsinnehavare. Den här rapporten beskriver en liten studie av hur vardagen ser ut för en barnfamilj som långvarigt saknar en egen bostad. Två arenor för mötet med målgruppen bostadslösa familjer har använts i studien, en familjecentral som har fokus på de yngsta barnen i samhällets förebyggande sociala insatser, och ett hotellboende med rum i korridor med gemensamt kök och serviceutrymmen. Studien tar upp olika livsvillkor som karakteriserar familjer som återfinns inom gruppen bostadslösa. En hel del andra problem som samvarierar med, eller orsakar, bostadslösheten beskrivs också. Särskilt fokuseras bostadslöshetens konsekvenser för barnen. För både barn och vuxna medför de bostadslösningar som tillhör ”den sekundära bostadsmarknaden” avsevärda problem i familjens ansträngningar att ordna ett fungerande vardagsliv. Stigmatisering och ojämlikhet sammanfattar familjemedlemmarnas syn på den egna livssituationen i förhållande till den ”vanliga” familjen i...

Mer...

150/16 Tillsammans för Vårby: En utvärdering av en sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun

Författare: Adam Jonsson FoU Södertörns skriftserie nr 150/16 Rapport nr 150 Se filmen Sommarjobb i Vårby Huddinge kommun bedriver sedan år 2013 sommarjobbsverksam heten Tillsammans för Vårby där Vårbyungdomar arbetar med att rusta upp och sköta om bostadsområdets gemensamma utemiljö. Genom att förena kommundelens unga generation till ett positivt engagemang för sitt lokalsamhälle är målsättningen att bidra till ett trivsammare och tryggare bostadsområde för alla invånare. Denna utvärdering konstaterar att Tillsammans för Vårby ger de medverkande möjligheten att visa vad de handgripligen kan åstadkomma till gagn för alla Vårbybor, vilket ökar deltagarnas självkänsla, kollektiva sammanhållning och stolthet över sitt bostadsområde. Som en konsekvens utvecklar de ett ökat områdesansvar med förebyggande effekter på attityder till nedskräpning och skadegörelse. Arbetets utåtriktade karaktär ökar dessutom familjariteten mellan deltagarna och övriga ortsinvånare, vilket upplevs öka tryggheten i bostadsområdet. I förlängningen blir arbetets uppskattade resultat en chans att öka områdets status. Detta genom att deltagarna får självrefererande och konstruktiva exempel på Vårbys tillgångar, som utgör motbilder till onyanserade mediala skildringar av deras bostadsområde. Satsningen utgör ett för Huddinge kommun betydelsefullt och tålmodigt arbete med att stärka förutsättningarna hos Vårbys ungdomar på vägen mot ett ansvarstagande...

Mer...

Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

Med vardagsnära exempel hämtade från två HVB- institutioner beskriver och analyserar denna licentiatstudie ett vardagsliv där en grupp ungdomar – med skilda bakgrunder, erfarenheter, etniciteter – delar en gemensam vardag i ett hem de själva inte valt. Studien undersöker frågor som: vilket slags vardagsliv skapas i dessa i institutioner, på vilka sätt formar personalen ungdomarnas villkor, hur påverkar ungdomarna själva sin situation och hur bygger man tillsammans upp en gemensam tillvaro? Mot denna bakgrund kan vi till exempel följa vad som händer när Melika tar med sin nya pojkvän hem till boendet. Författare: Eva-Marie Åkerlund forskningsassistent vid FoU Södertörn. Ladda ner Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution  Se filmen om ensamkommande barn och...

Mer...

141/15: Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn

– att skiljas och återförenas ur en lillasysters perspektiv Rapport nr 141 Författare: Eva Nyberg. FoU Södertörns skriftserie nr 141/15 I rapportens fokus står en syster som efter några års tid återförenas med sin bror i Sverige. Brodern kom till Sverige som ensamkommande ungdom. Frågor om relationer och bemötande står i centrum. Hur återskapar en familj relationerna sinsemellan efter flera års frånvaro från varandra? Hur skapar man som syskon till ett ensamkommande barn en tillvaro i ett nytt samhälleligt sammanhang? Rapporten har tillkommit i kölvattnet av det stora projekt om ensamkommande barn och unga som FoU Södertörn bedrev tillsammans med FoU Nordost och FoU Nordväst under närmare sex års tid och där Eva Nyberg var projektledare. Studien har presenterats i två större antologier som avhandlar både de ensamkommande ungdomarna och socialtjänstens arbete med dem. Med denna rapport tas ytterligare ett kunskapsmässigt steg framåt genom att lyfta fram en hittills osynlig grupp barn nämligen syskon till ensamkommande...

Mer...