Rapportkategori: Barn, ungdom, familj

164/18 Signs-of-Safety i praktiken. En studie om användning I Stockholms län

Signs of Safety nr 164 Författare: Francesca Östberg, Stefan Wiklund, Åsa Backlund Denna rapport är slutresultatet av ett forskningsprojekt om användning och erfarenheter av Signs-of-Safety – en modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala barnavården. Projektet har genomförts av forskare kopplade till FoU Södertörn och Stockholms universitet och studien har finansierats av Stockholms stad och av Länsstyrelsen i Stockholm. Studien har haft en praktiknära och interaktiv design som medfört att den planerats successivt i samarbete med representanter för fältet. Signs-of-Safety utvecklades i Australien som en alternativ metodik för att bedriva sociala barnavårdsutredningar. I Stockholms län har Signs-of-Safety haft ett starkt stöd bland socialsekreterare och deras chefer och Stockholms stad samt Länsstyrelsen i Stockholms län har under flera år utbildat i metoden. I rapporten redogörs för i vilken omfattning Signs-of-Safety har spridit sig i länets praktiska barnavårdsarbete. Vidare redovisas och diskuteras de erfarenheter praktiker och klienter har av modellens...

Mer...

163/18 Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun

Rapport nr 163 Författare: Live Stretmo I denna studie har en grupp barn och ungdomar följts upp samt intervjuats en eller flera gånger om sina erfarenheter av att leva som ensamkommande i Nacka kommun. Samtal och intervjuer har också genomförts med boendepersonal, socialsekreterare och chefer inom Nacka kommun, överförmyndaren samt ett urval pedagoger och lärare vid Nacka gymnasiums introduktionsenhet. Intervjuerna har kretsat kring ungdomarnas erfarenheter av att komma till Sverige, vardagsliv samt skolerfarenheter från hemlandet. Intervjuer och samtal med personal, myndighets- och stödpersoner har fokuserat på konkreta aspekter av arbetet med målgruppen, utmaningar i det och samverkan med andra aktörer. Intervjuer med ungdomarna visar  att det finns vissa vakuum i mottagandet, liksom en paradox: trots att det finns många vuxna aktörer i mottagandet, så är det inte någon särskild aktör som har/tar det övergripande (föräldra-) ansvaret. Syftet med Nackas övergripande organisering av sitt arbete med de unga har varit att skapa goda förutsättningar för ett självständigt vuxenliv. Samtidigt kan man undra hur det arbetet fungerar om inte barnen/ungdomarna ges förutsättningar för varaktiga och nära relationer. Forskningen om placerade barn och ungdomar generellt betonar vikten av kontinuitet i relationer och betydelsen av att de ges möjlighet att knyta an till en vuxen. Detta illustrerar hur nära och varaktiga relationer och sammanhang kan vara a och o för integration och utveckling på lång sikt. Forskning visar hur sömnproblematik som mardrömmar, oro och svårigheter att komma...

Mer...

161/18 Familjecentralen gör hembesök. Utökat stöd till förstagångsföräldrar i Vårby gård

Rapport nr 161 Författare: Åsa Bringlöv & Hjördis Gustafsson Kuratorerna vid Vårby gårds familjecentral i Huddinge har sedan hösten 2016 satsat på att genom hembesök nå samtliga föräldrar när de nyligen fått sitt första barn. Inspirationen kommer från ett hembesöksprogram i Rinkeby-Kista men är inte lika omfattande och har inga extra medel avsatta. Programmet i Vårby gård innebär att ett första hembesök görs gemensamt av en BVC-sjuksköterska från landstinget och en kurator från socialtjänstens förebyggande del. Därefter gör kuratorn ytterligare två hembesök. Som avslutning bjuds familjerna till en gemensam träff på familjecentralen. Barnen är då cirka sex månader gamla. Avsikten är att ge information och vägledning med utgångspunkt i föräldrarnas behov. Förhoppningen är att skapa en kontakt som kan avdramatisera eventuella senare möten med socialtjänsten. FoU Södertörn har följt programmet genom intervjuer med anställda och föräldrar under programmets första år. Utvärderingen visar att programmet har gott stöd i forskning, och att det har fungerat bra att införa programmet. Familjerna har i hög grad valt att delta i programmet och hembesöken har varit uppskattade. För barnhälsovården har programmet inneburit en avlastning och möjliggjort för sköterskorna att fokusera på barnhälsofrågor. Att programmet finns i en organisation som en familjecentral förenklar möjligheten för kuratorer och sjuksköterskor att samarbeta....

Mer...

162/18: Huskurage: ett förebyggande projekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde

Författare: Adam Jonsson Rapport nr 162 Våld i nära relation är klassat som ett nationellt folkhälsoproblem. Den huvudsakliga utmaningen för samhällsbärare (forskare, politiker, polis, socialtjänst, åklagare, kvinnojourer m.fl.) verksamma på området är det omfattande mörkertalet. Varje dag polisanmäls ungefär 50 fall av misshandel i Sverige där gärningspersonen varit en närstående till offret. Denna registrerade brottslighet uppskattas emellertid endast utgöra knappt fyra procent av den faktiska, totala utsattheten. För att förbättra förutsättningarna för stoppa våldet i sig – att genom tidig upptäckt och intervention förebygga och förhindra att våld uppstår och eskalerar – genomförde Polisregion Stockholm pilotprojektet Huskurage i tre kommuner: Nacka, Värmdö och Tyresö. Projektet pågick från mars 2016 till och med januari 2017 och utvärderades av FoU-Södertörn. Syftet med projektet var att implementera en policy i flerfamiljshus. Policyn förordar tre åtgärder vid oro om pågående våld i en grannlägenhet: (1) Att ringa på dörren för att förvissa sig om situationen. Om det är fråga om pågående brott kan det avleda den misstänkte förövarens uppmärksamhet och således förhindra fortsatt misshandel; (2) Att ta hjälp av en granne för att få kontakt med det befarade brottsoffret i lägenheten; (3) Att de boende ringer polisen, vilket alltid är en förstahandsåtgärd i en akut eller hotfull situation. Att ha infört Huskurage innebär att policyn affischerats på anslagstavlor i varje port i ett bostadsbestånd och att de boende informerats om insatsen via brevlådeutskick....

Mer...

159/18 Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna & Theo”

Författare: Ann-Sofie Bergman Rapport nr 159 När föräldrar är i familjerättslig konflikt om vårdnad, boende och umgänge påverkas även barnen. Tidigare forskning visar att barnen kan utveckla psykisk ohälsa, beteende- och skolproblem. Rädda Barnen har utvecklat samtalsmaterialet ”Hanna & Theo” som riktas till barn i åldrarna 6–13 år vars föräldrar har familjerättsliga konflikter. Syftet med materialet är att barnen ska få möjlighet att tillsammans med en professionell prata och reflektera kring olika situationer som kan uppstå när de har föräldrar som är i konflikter med varandra; att de ska få hjälp att förstå att de inte är ensamma; samt att de ska få verktyg för att lättare kunna hantera sin situation. I den här rapporten utvärderas samtalsmaterialet ”Hanna & Theo”. Det har prövats i en pilotstudie i två kommuner i Sverige under år 2017. Tolv barn, deras föräldrar och nio samtalsledare medverkar i utvärderingen. Den bygger på deltagarnas erfarenheter av hur samtalsserien och materialet har fungerat för barnen. Föräldrarna har gjort skattningar av barnens mående och beteende före och efter samtalsserien. Barnen har gjort skattningar av sin tillfredsställelse med livet, före och efter samtalsserien. Resultaten visar att såväl barn som föräldrar och samtalsledare i hög grad har positiva erfarenheter av samtalsserien och materialet. Barnen beskriver att bok, övningar och samtalsledare har haft betydelse och varit till stöd. Mätningar av barnens mående och beteende visar att symtomen har minskat för...

Mer...