Författare: Adam Jonsson

FoU Södertörns skriftserie nr 150/16

Rapport nr 150

Se filmen Sommarjobb i Vårby

Huddinge kommun bedriver sedan år 2013 sommarjobbsverksam

heten Tillsammans för Vårby där Vårbyungdomar arbetar med att rusta upp och sköta om bostadsområdets gemensamma utemiljö. Genom att förena kommundelens unga generation till ett positivt engagemang för sitt lokalsamhälle är målsättningen att bidra till ett trivsammare och tryggare bostadsområde för alla invånare.

Denna utvärdering konstaterar att Tillsammans för Vårby ger de medverkande möjligheten att visa vad de handgripligen kan åstadkomma till gagn för alla Vårbybor, vilket ökar deltagarnas självkänsla, kollektiva sammanhållning och stolthet över sitt bostadsområde. Som en konsekvens utvecklar de ett ökat områdesansvar med förebyggande effekter på attityder till nedskräpning och skadegörelse. Arbetets utåtriktade karaktär ökar dessutom familjariteten mellan deltagarna och övriga ortsinvånare, vilket upplevs öka tryggheten i bostadsområdet. I förlängningen blir arbetets uppskattade resultat en chans att öka områdets status. Detta genom att deltagarna får självrefererande och konstruktiva exempel på Vårbys tillgångar, som utgör motbilder till onyanserade mediala skildringar av deras bostadsområde. Satsningen utgör ett för Huddinge kommun betydelsefullt och tålmodigt arbete med att stärka förutsättningarna hos Vårbys ungdomar på vägen mot ett ansvarstagande vuxenliv.