Socialpsykiatriska enheten i Botkyrka

Som ett led i sin verksamhetsutveckling genomförde Botkyrkas socialpsykiatriska enhet en total översyn av sin verksamhet 2016. Enheten gav FoU Södertörn i uppdrag att genomföra en utvärdering av delar av denna verksamhet. FoU fick i uppdrag att undersöka brukarnas erfarenheter av enhetens boende-, boendestöd- och sysselsättningsverksamheter; vilka synpunkter har brukarna på enhetens svagheter och inom vilka områden kan man utveckla verksamheten. Utöver brukarna ingick det i uppdraget att intervjua anhöriga och representanter för intresseorganisationer om deras erfarenheter av Botkyrkas socialpsykiatriska arbete. Datainsamlingen skulle främst ske via intervjuer men även genom deltagande observation vid samtliga sysselsättningsverksamheter.

Resultatet presenteras i Powerpointbilderna.