Detta är en magisteruppsats i psykologi skriven av Saber Mehdizadeh, som arbetar på vuxenenheten i Botkyrka kommun.

Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av nationell tillhörighet

I Sverige finns det anmärkningsvärt litet forskning på området nationell identitet. Syftet med den här uppsatsen var att studera ungdomars upplevelse av nationell tillhörighet och förhållanden knutna till person och miljö som sammanhänger med den nationella identiteten.

Studien genomfördes i två steg. I en förstudie gjordes en intervjuundersökning med ungdomar för att identifiera vilka personliga förhållanden som korrelerar med och sammantaget styr utvecklingen av den nationella tillhörighetskänslan. Det handlade om föräldrars nationalitet, språk, umgänge, synliga kriterier, livsstil m.m. De fick figurera i en enkät i huvudstudien med syfte att närmare undersöka deras relevans som byggstenar i ungdomars känsla av etnisk tillhörighet.

Huvudstudien var en enkätundersökning med 359 ungdomar med utländsk härkomst i högstadiet och gymnasiet i några av storstockholms förorter med hög invandrartäthet. De var födda i Sverige eller flyttade till Sverige under sitt första levnadsår.