– genomgång av artiklar i tre vetenskapliga tidskrifter 2005-2010

forskningsöversikt

Författare: Kristina Engwall

Sammanställningen avser forskning om boende och arbete/sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, i synnerhet om arbetssätt och metoder som används inom dessa områden.

Översikten bygger på en genomgång av artiklar i tre vetenskapliga tidskrifter 2005-2010.

De artiklar som berört boende har visat att boenden för personer med utvecklingsstörning är annorlunda organiserade än i Sverige vilket gör det svårt att direkt applicera de arbetssätt som beskrivs.

I fråga om arbete och sysselsättning är det i huvudsak supported employment som står i fokus. Metoden i sig granskas inte utan istället är det brukarnas välmående och livskvalitet som utvärderas.

Ett flertal artiklar granskar också kritiskt arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med funktionsnedsättningar. Återkommande kritik är att lagstiftaren utgår från en medicinsk handikappmodell vilket lägger problemet hos individen istället för en bristande miljö.

Ytterst få konkreta exempel på arbetssätt har kommit fram i denna översikt. Däremot framkommer vilka honnörsord som används och vad som anses eftersträvansvärt inom funktionshinderforskningen.

Sammanställningen är gjord av Kristina Engwall, forskningsledare vid FoU-Södertörn