– Två delrapporter från ett större forskningsprojekt.

Ensamkommande barn och ungdomar – ett longitudinellt perspektiv

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar erfarenheter från Stockholms län

Forskningsprojektet har bedrivits i samarbete mellan FoU-Nordost, FoU-Nordväst och FoU-Södertörn i Stockholms län med stöd av medel från Europeiska flyktingfonden. Tidigare rapporter presenteras längre ner i texten.

Den första rapporten som presenteras här är: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Syfte med studien var att undersöka och analysera socialsekreterares föreställningar om och erfarenheter av arbete med ensamkommande barn och ungdomar, samt hur socialtjänstens arbete med denna målgrupp har utvecklats över tid.

Det empiriska materialet består i första hand av fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. Med utgångspunkt i hur socialsekreterarna resonerar om sitt arbete fokuseras följande frågeställningar: Hur framträder i socialsekreterarnas diskussioner:

  • synen på ensamkommande barn/ungdomar och deras behov?
  • yrkesrollen i förhållande till arbetet med ensamkommande barn/ungdomar?
  • organisatoriska förutsättningar i arbetet och vad de betyder för arbetet med ensamkommande barn/ungdomar?
  • hur arbetet med ensamkommande barn/ungdomar utvecklats över tid och synen på behov av framtida utveckling?

Processperspektivet undersöks dels genom den sista frågeställningen som fokuserar socialsekreterarnas syn på utvecklingen över tid, men också genom att i analysen knyta an till den studie av socialtjänstens arbete med ensamkommande barn som genomförts tidigare i föreliggande projekt (studie 1), med fokus på likheter och skillnader utifrån ovan nämnda frågeställningarna 1-4.

Den andra rapporten är: Ensamkommande barn och ungdomar – ett longitudinellt perspektiv. Ett övergripande syfte med studien var att undersöka och analysera hur barnen och ungdomarna över tid skildrar, reflekterar kring och förhåller sig till sin livssituation i olika aspekter. Ett särskilt fokus har lagts vid barnens/ ungdomarnas sociala relationer. Representanterna för de tre FoU-enheter som tillsammans utfört studien har utifrån det övergripande syftet gjort olika delanalyser som belyser barnens och ungdomarnas liv utifrån olika infallsvinklar. Dessa mer specifika frågeställningar presenteras i respektive författares kapitel i denna rapport.

Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige (Backlund, Eriksson, Greiff & Åkerlund 2012) är den första delen i forskningsprojektet. Denna rapport (härefter kallad studie 1) behandlar ensamkommande barns livssituation och socialtjänstens arbete med dessa barn och ungdomar under deras första tid i Sverige. Projektet fick i januari 2012 fortsatta medel för att följa hur barnens/ungdomarnas livsvillkor och socialtjänstens arbete med dem utvecklas över tid. Föreliggande rapporter ingår som en del i detta fortsättningsprojekt.

Rapporten Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län kan beställas i en tryckt version. Den kostar 100:- exklusive moms och porto.

E-post: Eva-Marie Åkerlund

EU-logotyp

Rapporten Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige (Backlund, Å., Eriksson, R., von Greiff, K. & Åkerlund, E-M., Forskningsrapport 2012:1), kan beställas på: info@fou-sodertorn.se eller laddas ned från FoU-Södertörns hemsida