– ett program för att hjälpa anhöriga till personer med missbruksproblem.

Manual för CRAFT

Arbetsbok CRAFT

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) är ett program som används för att hjälpa anhöriga till personer med missbruksproblem.

CRAFT bygger på CRA (Community Reinforcement Approach) som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). Metoden utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin och är i dag en manualbaserad metod.

CRA bygger på att människor ska få uppleva en förbättring av livet när de drar sig ur beroendet. Man ska även arbeta med tankar, känslor och omgivning på ett sätt så att processen under avvänjning ska upplevas som belönande. Därför är det viktigt att ta reda på vad skulle upplevas som belönande och förstärkande.CRA är icke konfrontativt och bygger på klientens egen motivation.

CRA för anhöriga

För att även nå grupper som inte söker vård för sina missbruksproblem började beroendevården erbjuda stödprogram direkt till anhöriga. Målet var att lära ut nya sätt och reaktionsmönster till anhöriga och på så vis påverka personer med missbruksproblem att söka vård. Vårdgivarna hoppades att i första hand hjälpa missbrukare att minska problembeteenden och få dem motiverade att söka vård. Ett annat mål var att lära anhöriga att bättre ta hand om sig själva oavsett utgången för missbrukaren för att öka anhörigas känsla av välmående och lycka.

Programmet består av 9-12 sessioner där varje session behandlar ett av de viktiga kunskapsblocken som behövs för att styra en förändring i enlighet med CRAFT:s allmänna principer. Man har även lagt till bearbetning av känslor, beroendelära och flera färdighetsträningstillfällen för att komplettera programmet. Målet att hjälpa anhöriga att bättre ta hand om sig själv har prioriterats som viktigaste målet för programmet.

Ladda ner Manual och Arbetsbok

Man kan ovan ladda ner den Manual som vägleder kursledarna i stödet av anhöriga till människor med missbruksproblem. Man kan även ladda ner Arbetsboken som består av powerpointpresentationer som använts under kursen.

Saber Mehdizadeh, behandlare vid vuxenenheten i Botkyrka kommun har översatt och anpassat programmet till svensk behandlingskultur.