En utvärdering av Remiss- och kartläggningsteamet och Samverkansteamet i Huddinge.

Rapport Arbetsrehabilitering

Författare: Åsa Bringlöv. FoU Södertörns skriftserie nr 138/15

Rapporten visar att deltagarna får bättre hjälp än tidigare – men det är begränsat till den tid då de ingår i insatsen. För en stor del av deltagarna är svårigheterna inte temporära. De kan vara i behov av omfattande individuellt utformat stöd av en typ som idag inte ingår i det normala arbetet i myndigheterna, även efter insatsen. 

En fråga som kan ställas är: Vilka förändringar krävs i myndigheternas reguljära verksamheter för att kunna ta emot och fortsätta det påbörjade arbetet med individer med behov av individuellt anpassat stöd? 

Rapporten är en utvärdering av två insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden till följd av komplex och långvarig ohälsa och som behöver stöd och hjälp från flera aktörer: Remiss- och kartläggningsteamet (REKA) och Samverkansteamet Huddinge (SAM). Under en period på 18 månader har FoU Södertörn följt de två verksamheterna. 

Samordningsförbundet i Huddinge, Botkyrka och Salem, (HBS), finansierar insatser och projekt för att möjliggöra ett samlat stöd till personer som är i behov av samordnad rehabilitering.

Uppdraget var att följa insatserna REKA och SAM i form av en lärande utvärdering. I utvärderingsuppdraget har ingått att:

  • kartlägga och dokumentera insatsernas arbetssätt och metoder och dess deltagare,
  • utvärdera insatsernas effekter på deltagarna och samverkande myndigheter och nyttan av dem,
  • besvara frågan om insatserna bedrivits på ett effektivt sätt och om tillvägagångssättet varit anpassat till uppdraget,
  • se över samverkan och samarbete med övriga insatser i förbundet.