– styrkor och svagheter i användningen av BBIC

Rapport_nr_99[1]

Författare: Inger Wolf Sandahl. Rapport 99/11

Ett drygt 2-årigt projekt med syfte att implementera och utveckla BBIC (Barns behov i centrum) i alla dess ägarkommuner har pågått på FoU-Södertörn 2009-2011.

Ännu en uppgift har ingått i BBIC-samordnarens uppdrag på FoU-Södertörn, nämligen en lokal utvärdering i form av en aktstudie med 15 barn och en intervjustudie med fem barn. Det är den undersökningen som redovisas i denna rapport.

I samarbete med de BBIC-ansvariga i kommunerna blev utvärderingsfrågan tidigt aktuell och det var ett jämförande perspektiv mellan ”traditionell” utredning och BBIC-utredning som man önskade få belyst. I sin jämförande analys av 33 akter på 15 barn (utredning med båda utredningsmodellerna för varje barn) drar utvärderaren slutsatsen att BBIC-styrningen med behovsområden medverkar till att barnets livssituation blir mer omfattande beskriven än när utredningen saknar detta styrinstrument. Det finns alltså större kunskapsmässiga förutsättningar för barnets delaktighet när utredaren stöds av BBIC i sitt arbete.

Samtidigt pekar utvärderaren på utvecklingsområden i BBIC-arbetet, bland annat tar hon upp att socialarbetarna inte redovisar sina egna observationer av barnen de utreder. Men det är nog nödvändigt, med kravet på närvaro av barnperspektivet, att socialarbetaren faktiskt börjar identifiera sig själv som en ”barnbedömare”.

Inger Wolf Sandahl har skrivit en rapport som blir en viktig jämförelse med BBIC-utvecklingen i andra delar av landet, ett dokument för professionella jämförelser på BBIC-området. Men rapporten är samtidigt intressant för alla som är samarbetspartners till utredarna av barn och ungdom, såväl inom socialtjänst som närliggande verksamheter, som BUP, skolhälsovård etc.