– FoU-Södertörns arbete med nationella riktlinjer. Slutrapport.

Rapport_nr_97[1]

Författare Emma Fredriksson. Rapport 97/11

Rapporten är slutrapporten och en av flera (Rapport 95 och 96) om FoU-Södertörns arbete med nationella riktlinjer.

Mellan åren 2008 till 2010 har de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården, genom ett projekt med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen, varit en del av FoU-Södertörns verksamhet. Målsättningen med projektet, var att medverka till implementering av riktlinjerna i FoU-Södertörns ägarkommuner. Emma Fredriksson, forskningsassistent vid FoU-Södertörn, har arbetat som samordnare med ansvar för projektets genomförande.

Projektplanen beskrev en inriktning mot personalutbildning, med ”studiecirkeln” som form. I det nära samarbetet med projektets styrgrupp, som utgjordes av chefer inom missbruks- och beroendevården, utvecklades arbetet under det andra projektåret mot samarbetsfrågorna mellan kommun och landsting runt målgruppen personer med flera diagnoser.

Både utifrån projektplanen och utifrån en växande diskussion om lokal uppföljning som viktig komponent i kunskapsutvecklingen inom socialt arbete, har projektet också omfattat några mindre undersökningar.

Den ena (Rapport nr 95) är en utvärdering av de utbildningsinsatser som anordnades för personal, med avsikt att belysa frågan om betydelsen av kortare utbildningsinsatser i ett implementeringssammanhang.

Den andra (Rapport nr 96) är en intervjuundersökning av några klienter med samtidig erfarenhet av missbruksvård i kommun och landsting, och av några chefspersoner inom respektive organisation. Båda undersökningarna är små men tänkvärda utifrån praktiska rutiner som omgärdar såväl utbildnings- som samverkansfrågor. Läsaren rekommenderas att utöver denna sammanfattande projektredovisning också ta del av dessa undersökningar.