– vård och stöd för personer med missbruks- och/eller psykisk problematik – en intervjustudie

Rapport_nr.96[1]

Författare är Emma Fredriksson. Rapport 96/11

Rapporten är en av flera (Rapport 95 och 97) om FoU-Södertörns arbete med nationella riktlinjer.

Om man är intresserad och vill veta mer om erfarenheter av samverkan mellan socialtjänst och hälso- sjukvård behöver man inte leta länge. Inom området finns en uppsjö med rapporter och utvärderingar som tar sig an ämnet utifrån olika angreppssätt. Det som förenar denna litteratur är att merparten har ett organisationsperspektiv. Att utifrån samma tema få kunskap om erfarenheter från brukare är desto svårare.

Ett antal kommuner inom Södertörn har, tillsammans med beroendevården, under åren 2008-2010 bedrivit ett projekt med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Inom ramen för projektet togs beslut om att uppmärksamma brukarperspektivet genom en intervjustudie.

Syftet med studien var att ta del av erfarenheter från personer som varit i kontakt med både kommunen och landstinget för sitt missbruk och/eller sin psykiska problematik. Åtta personer har intervjuats. Deras berättelser har berört erfarenheter av kontakter med socialtjänst, beroendevård och psykiatri. Vilket stöd de haft behov av, vilket stöd de fått samt erfarenheter av dessa kontakter. Frågorna har även berört deras upplevelser av hur övergången till en annan verksamhet gått till, kontakten mellan vårdgivarna samt om och hur gemensamma planeringar genomförts.

I denna rapport presenteras en sammanställning av intervjuundersökningen. Rapporten innehåller även reflektioner från personal tillhörande socialtjänsten och sjukvården samt reflektioner från en person med egen erfarenheter av vård inom psykiatrin.

Förhoppningen är att rapporten kan användas som underlag för diskussion inom berörda verksamheter.