– betydelsen av kortare utbildningsinsatser i ett implementeringssammanhang

Rapport_nr_95[1]

Författare Hjördis Gustafsson. Rapport 95/11

Rapporten är en av flera (Rapport 96 och 97) om FoU-Södertörns arbete med nationella riktlinjer. Den handlar om utbildningsinsatser som anordnades för personal, med avsikt att belysa frågan om betydelsen av kortare utbildningsinsatser i ett implementeringssammanhang.

Mellan åren 2008 till 2010 har de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården, genom ett projekt med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen, varit en del av FoU-Södertörns verksamhet. Målsättningen med projektet, var att medverka till implementering av riktlinjerna i FoU-Södertörns ägarkommuner. Emma Fredriksson, forskningsassistent vid FoU-Södertörn, har arbetat som samordnare med ansvar för projektets genomförande.

Projektplanen beskrev en inriktning mot personalutbildning, med ”studiecirkeln” som form. I det nära samarbetet med projektets styrgrupp, som utgjordes av chefer inom missbruks- och beroendevården, utvecklades arbetet under det andra projektåret mot samarbetsfrågorna mellan kommun och landsting runt målgruppen personer med flera diagnoser. Både utifrån projektplanen och utifrån en växande diskussion om lokal uppföljning som viktig komponent i kunskapsutvecklingen inom socialt arbete, har projektet också omfattat några mindre undersökningar.