– FoU-Södertörns arbete med ASI

Rapport_nr_93[1]

Författare: Johan Klint. Rapport nr 93/10

Fram till årsskiftet 2007/2008 använde man inom socialtjänstens missbruksvård i FoU-Södertörns ägarkommuner olika systematiska bedömningsverktyg. Det fanns också stora skillnader mellan kommunerna i hur pass implementerade dessa verktyg var i det dagliga arbetet med klienterna. Dessa skillnader kommunerna emellan blev upptakten till skapandet av ett ASI-nätverk som kom att bestå av enhetschefer och verksamhetsutvecklare från södertörnskommunerna.
I juni 2007 ansökte FoU-Södertörn om projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för projektet ”Metodstöd till utveckling och utvärdering av strukturerade metoder inom missbrukarvården i södertörnskommunerna”. Projektansökan avsåg ett tvåårsprojekt och beviljades medel inom ramen för stimulansbidraget för utveckling av vårdöverenskommelser inom missbrukarvården.
Denna rapport är en redovisning av projektet. Den inleds med en beskrivning av de övergripande förhållanden inom statlig och kommunal förvaltning som vuxit fram under de senaste decennierna och fortsätter vidare in i procedurerna kring implementering av ASI-metoden.
Därefter följer en kortfattad introduktion till ASI-intervjun som därefter följs av vad som hänt, aktivitetsmässigt, inom ramen för ASI-projektet i Södertörnskommunerna.
Ett omfattande statistikavsnitt, som beskriver de dryga 1000 klienter som ASI-intervjuats under de två och ett halvt år som projektet pågått, redovisas härefter och rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion kring nuvarande och framtida behov för att ASI-arbetet i kommunerna ska fortleva och utvecklas.

Författaren till rapporten, Johan Klint, var anställd vid FoU-Södertörn som ASI-samordnare för projektet.