– erfarenheter av jämställdhetsintegrering i Huddinge kommun

Rapport_nr_91[1]

Författare: Åsa Bringlöv. Rapport nr 91/10

Denna rapport utgör FoU-Södertörns utvärdering av ett lokalt projekt, Hållbar jämställdhet i Huddinge kommun. Projektet syftade till jämställdhetsintegrering inom kommunens alla verksamheter, vilket i förlängningen ska ge en god service på lika villkor till alla medborgare. I rapporten beskrives hur projektarbetet utformats för att mobilisera personal på olika nivåer i organisationen att uppmärksamma och åtgärda jämställdhetsfrågan mer.

Projektet var samtidigt en del av en större satsning på jämställhet inom SKL, Sveriges kommuner och landsting. En större utvärdering i SKL:s regi pågick samtidigt i samtliga projektkommuner, och enligt en speciell utvärderingsmodell, vilket fick intressanta konsekvenser för huddingeprojektets arbetsutrymme, och till och med dess existens. Frågan om utvärderarens anknytning till det ekonomiska projektstödet är en aspekt av projektarrangemanget som kanske inte är ny men ändå inte alltid får så drastiska konsekvenser som det höll på att få i det här fallet.

Även för läsare som inte i första hand har jämställdhet som sitt största intresse är denna utvärdering intressant, nämligen ur perspektivet utvärderingsmetoder. Tidsmässigt sammanfaller det här projektet och dess utvärdering med en diskursförändring i synen på utvärderingsforskning. För den läsare som är intresserad av att ta del av ett praktiskt exempel på följeforskning, med användning av olika metoder för att belysa olika aktiviteter i projektet, kan den här rapporten rekommenderas.