– hur skapande verksamhet kan utformas inom psykiatrisk rehabilitering.

Rapport nr 90

Författare: Gunilla Borg. Rapport nr 90/10

Det är inte varje dag FoU – Södertörn kan presentera en essä. Men nu är det dags. I denna essä beskrivs hur skapande verksamhet kan utformas inom psykiatrisk rehabilitering. Lite mer konkret handlar den om ett bildterapeutiskt arbete i grupp där människor ges möjlighet att uttrycka sig genom att måla och teckna.

Ambitionen i denna studie är förstås inte att behandla alla aspekter av ett sådant arbete. Här har författaren valt att i synnerhet försöka fånga vad som kan uppstå när människor i grupp arbetar med sina respektive bilder.
Essän, i sin särskilda form och uttryckssätt, skiljer sig på många vis från de undersökningar som vanligtvis görs vid FoU – Södertörn. Utforskandet knyter an till humanistiska traditioner såsom filosofi, idéhistoria, litteratur och konst. Essän passar där ett natur- och samhällsvetenskapligt ideal inte räcker till för att rama in studiens intention och föresats. I en essä väver essäisten in sig själv i texten och det personliga berättandet syftar till att levandegöra, fördjupa och sätta ljus på det outtalade.

Författaren Gunilla Borg är bildterapeut och verksam vid en enhet för arbetsrehabilitering i en av de kommuner inom FoU – Södertörn där socialtjänstens personal ges möjlighet att själva bedriva lokala FoU-projekt och forska med hjälp av oss. Det är vår förhoppning att denna studie kan vara ett bidrag i en dialog om bildterapeutsikt arbete vid psykisk ohälsa.