– barn, föräldrar och personal om sina erfarenheter av verksamheten

Rapport nr_86[1]

Författare: Karin Bergström. Rapport 86/10

Sedan hösten 2007 driver en församling i en förort söder om Stockholm, med ekonomiskt stöd av kommunen, projektet Barn i väntan/Barn i start. Där erbjuder man gruppverksamhet riktad till flyktingbarn, vars familjer sökt eller nyligen beviljats asyl i Sverige. Inom ramen för projektet har det även funnits en gruppverksamhet som särskilt vänt sig till ensamkommande flyktingbarn.

I denna utvärderingsrapport får barn, föräldrar och personal komma till tals om sina erfarenheter av detta arbete. Ett särskilt intresse har varit att fånga barnens röster om vad de uppfattat som betydelsefullt.

Utvärderingen tar också upp en fråga som brukar återkomma då denna typ av verksamhet diskuteras: hur man ska göra för att nå ut till de barn som kan vara hjälpta av att delta i verksamheten? I ett avslutande avsnitt lyfter utvärderaren upp ett antal övergripande frågeställningar som kan vara viktiga att ta ställning till när man vill ordna verksamheter för flyktingbarn. Vår förhoppning är att denna utvärdering kan utgöra ett bidrag till den diskussionen