– 33 barnavårdsutredningar jämfördes med varandra utifrån utredningsfrågor om hur bland annat barnets behovsområden dokumenterats

Rapport nr 85

Författare: Inger Wolf Sandahl. Rapport nr 85/10

Se också slutrapporten Utvärdering av BBIC på Södertörn
Rapport nr 99/11

BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett verksamhetssystem som började införas inom socialtjänsten i Sverige 2006. Åren 2006/2007 började implementeringen av BBIC i Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nacka och Värmdö, liksom i de flesta svenska kommuner.

I samråd med de BBIC-ansvariga valde BBIC-samordnaren och utvärderaren ut femton barn som utretts både i början av införandet av BBIC och senare. Trettiotre barnavårdsutredningar jämfördes med varandra utifrån utredningsfrågor om hur bland annat barnets behovsområden dokumenterats.

Inger Wolf Sandahl konstaterar att ett imponerande utbildnings- och utvecklingsarbete har ägt rum och fortgår i de nio södertörnskommunerna. Helhetsintrycket är att dokumentationen av barns behovsområden ger en mer allsidig och nyanserad bild av barns resurser och svårigheter än tidigare. Svepande uttalanden om barn som ”glada” och liknande förekommer till exempel inte längre. Alla BBIC-utredningar visar att barnen ges möjlighet och får hjälp att uttala sig. Detta dokumenteras i mycket högre grad än vid tidigare utredningar.

Det finns en tydligare röd tråd i alla BBIC-utredningar på grund av den struktur konceptet erbjuder. Även de BBIC-utredningar som inte presenterar tydliga utredningsfrågor, eller alldeles för många, får en tydligare struktur jämfört med de äldre. De allra tydligaste BBIC-utredningarna har klara utredningsfrågor och en analys och bedömning där socialsekreteraren sätter ord på sina tankar, observationer och avvägningar samt beskriver svårigheter och ibland hänvisar till forskning.

Aktstudien från södertörnskommunerna visar att utbildning, metodstöd och ett stort engagemang hos alla berörda i samband med införandet av BBIC har resulterat i utredningar som uppvisar ett stärkt barnperspektiv i socialt arbete