– elva berättelser författade av personer som arbetar inom funktionshinderområdet. Texterna har växt fram i ett samarbete mellan författarna och Lotte Alsterdal, forskningsledare vid FoU-Södertörn

Rapport_nr_84[1]

Redaktör: Lotte Alsterdal. Rapport nr 84/10

Vad innebär det att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar i det mest privata, i deras hem? Vilken typ av svårigheter uppstår och hur kan de hanteras? Det är exempel på frågor som den här boken handlar om.

Boken inleds med elva berättelser författade av personer som arbetar inom funktionshinderområdet. Texterna har växt fram i ett samarbete mellan författarna och Lotte Alsterdal, forskningsledare vid FoU-Södertörn. De har tillsammans undersökt dilemman, det vill säga svårbedömda situationer där det råder osäkerhet om vad som är bäst att göra.

Bokens andra del sätter in skildringarna i ett sammanhang och belyser dem ur flera perspektiv.

Sammantaget ger boken en god inblick i hur det är att arbeta med personer som har svårt att förstå, reflektera och kommunicera med sin omgivning. Vi tror att de dilemman som beskrivs kan inspirera till funderingar i arbetsgrupper eller enskilt. Alla berättelser avslutas med frågor till läsaren.
Boken rekommenderas till alla som är intresserade av arbetet med personer med kognitiva svårigheter.

Mer info om rapporten
Så här inleder en av författarna i denna bok ett dilemma på arbetsplatsen. Han arbetar i ett boende för personer med utvecklingsstörning. Författaren är en av tolv personer som på liknande sätt skrivit om svårigheter de möter i sitt arbete.
”Jasmine vänder sig om och går in på toaletten, slår igen dörren hårt, och kommer ut strax därefter. Är du arg, frågar jag. Nej, svarar hon, vänder sig bort igen och vankar fram och tillbaka, och tittar in i väggen. Jag har just kontrollerat handlingslistan och påpekat att hon skrivit upp Bragokex, Risifrutti och annat som hon kommit överens med oss personal om att inte köpa. ”

Info om författarna
De tolv författarna som skrivit om dilemman på sin arbetsplats har fingerade namn för att försvåra identifiering av arbetsplats och brukare.

Från FoU-Södertörn skriver: Lotte Alsterdal
Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson