– utvärdering av ”Behandlingsgaranti och uppsökande verksamhet”, ett projekt inom ramen för den statliga satsningen på missbrukarvården som benämns Ett kontrakt för livet.

Rapport__83[1]

Författare: Hjördis Gustafsson. Rapport nr 83/10

I juni 2008 påbörjade Missbruksenheten i Tyresö kommun det tvååriga projektet ”Behandlingsgaranti och uppsökande verksamhet”. Det är ett projekt inom ramen för den statliga satsningen på missbrukarvården som benämns Ett kontrakt för livet. I likhet med många andra kommuner valde Tyresö att förkorta väntetiden för första besök hos socialsekreterare vid missbruksenhet, samt att införa en uppsökarfunktion inom enheten.

Utvärderingen sträcker sig från projektets start den 1 juni 2008 fram till den 15 mars 2009. I utvärderingen undersöks om projektet nått två av sina syften: Att öka tillgängligheten och förkorta väntetiden samt att utveckla det uppsökande och motiverande arbetet. Utöver detta undersöks vilka personer mottagningsfunktionen respektive uppsökarfunktionen når. Dessutom beskrivs det konkreta arbetet.

Projektets ambition om maximalt tre dagars väntan på att träffa en socialsekreterare gäller personer som själva söker hjälp för egna missbruksproblem. För att nå målet förstärkte enheten vid projektets start mottagningsfunktionen med en person till sammanlagt två socialsekreterare. Totalt 80% träffade en socialsekreterare inom tre dagar. Andelen skulle kunna vara 93% då några av dem som inte träffade en socialsekreterare inom tre dagar, hade förhinder och därför bokades in på en senare tid. Det är svårt att uttala sig om väntetiden förkortats då det jämförande materialet är litet.

Ett andra syfte med projektet var att utveckla det uppsökande och motiverande arbetet bland tunga missbrukare. Då Missbruksenheten före projektets start saknade en uppsökarfunktion anställdes två personer. Målgruppen var personer med tungt missbruk, personer – som anmälts om missbruk – som har minderåriga barn samt unga (20-25 år) som anmälts för till exempel narkotikabrott. Dokumentationen visar att uppsökarna lagt tiden på de kategorier som enheten ville prioritera. De har hunnit med de uppdrag som de fått. Den tid som de ägnat åt personer med tungt, långvarigt missbruk är väsentligt mycket mer än den de lade på de andra prioriterade kategorierna. I vilken utsträckning det uppsökande arbetet lyckats motivera personer till vård kan denna studie inte svara på.

Projektet önskade också skapa en organisationsform som möjliggör en långsiktighet beträffande arbetssätt. En utmaning är hur Missbruksenheten fortsättningsvis ska erbjuda maximalt tre dagars väntetid och hur den ska organiseras för att inte leda till negativa effekter för redan pågående ärenden. En andra utmaning är vad som händer med stödet för personer med tungt missbruk efter projektets slut. Av beskrivningen har dessa personer fått ett större omhändertagande genom uppsökarna. Även om de inte utgjorde den största gruppen tog de väsentligt mycket mer personella resurser än andra prioriterade grupper. I nästan hälften av fallen var det enhetens socialsekreterare som var uppdragsgivare. Det kan ses som tecken på att klienterna behöver mer stöd än handläggarna har tidsmässiga resurser att ge. Projektet pekar på det behov som personer med tungt missbruk har av olika slags stöd i vardagen. Hur deras behov ska tillgodoses efter projektets slut är en viktig fråga.

Detta är den andra rapporten från FoU-Södertörn om ett utvecklingsprojekt med medel från den statliga satsningen Ett kontrakt för livet. Den andra är rapport 74/09: Missbruksarbete i förändring – en missbrukssektions förändringsarbete av utredningar och öppenvårdsarbete.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se