– kartläggning och utvärdering av arbetet med ungdomstjänst i åtta kommuner på Södertörn

Rapport_nr_81[1]

Författare: Tomas Bons. Rapport nr 81

2007 infördes ungdomstjänst som en ny och fristående påföljd för unga lagöverträdare mellan 15-21 år. Det är en påföljd som ska kunna användas för lagöverträdare som inte har särskilt vårdbehov eller andra insatser enligt Social¬tjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ungdomstjänst är med andra ord en juridisk påföljd, samtidigt som det är en insats som administreras av socialtjänsten. Det innebär att det är en påföljd som utformats så att man sökt förena straffrättsliga respektive socialpedagogiska principer.

När en ungdom dömts till ungdomstjänst så är det socialtjänstens uppgift att verkställa påföljden, som består av två delar; oavlönat arbete samt ett påverkansprogram (en samtalsserie kring brott).

I och med att det är en straffrättslig påföljd ska den präglas av förutsägbarhet och konsekvens, så att den unge uppfattar påföljdens proportionalitet som en konsekvens av de handlingar som ligger till grund för domen. Men i och med att det är en insats inom socialtjänsten är det också så att påföljden ska utformas med utgångspunkt från den unges vårdbehov.

Denna rapport är en kartläggning och utvärdering av socialtjänstens arbete med ungdomstjänst i åtta kommuner på Södertörn. Ett av denna av utvärderings resultat är att ungdomstjänst verkar vara en bra påföljd för de flesta som döms, men inte för alla. Just bedömningen av ungdomars vårdbehov är något av en kärnfråga gällande ungdomstjänst.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se