– om nätverkets delaktighet i ungdomars väg ut ur missbruk

Rapport nr 77

Författare Lisa Koser. Rapport 77/09.

Den här rapporten handlar om ungdomars väg ur ett missbruk där fokus ligger på det sociala nätverkets roll i denna process. Med nätverk avses både familj, släktingar och kamrater men också det professionella nätverket som personal inom socialtjänsten, miniMaria och behandlingshem eller inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Författaren beskriver nätverk som det sammanhang ungdomarna lever i. Sammanhang som kan vara både positiva och negativa för deras väg in i missbruk och deras väg ut ur missbruket.

Viktigt för förståelsen är att sammanhangen inte är statiska utan förändras över tid. De roller personerna har i nätverket och den betydelse de får för individen kan skifta. Även om två nätverk ser tämligen likartade ut vid en första anblick så kan relationerna se olika ut.

Så hur man ska tolka innebörden av nätverksbegreppet är inte på förhand givet, det krävs att man gör en individuell prövning. Denna komplexitet i begreppet nätverk blir samtidigt till en illustration av vikten av att använda ett nätverksperspektiv vid missbruksbehandling av ungdomar.

Författaren har intervjuat åtta ungdomar, som nu är fria från missbruk, om vägen till denna frihet och hur deras personliga nätverk varit delaktiga i denna process.

I rapporten finns ett intressant avsnitt där ungdomarna själva förmedlar råd till andra ungdomar i liknande situation liksom till föräldrar och det professionella nätverket. Ungdomarna framstår som väldigt mogna, att de verkligen lärt sig något av den traumatiska livssituation de haft.

Att ha nätverket i fokus är viktigt under hela behandlingsprocessen men blir kanske särskilt tydlig när man håller på att avsluta sitt missbruk. Många av de tidigare kontakterna känner man sig tvungen att bryta för att kunna hålla fast vid ett icke missbrukande liv. För många blir det professionella nätverket det enda kvarvarande stödet. Det är i denna fas lätt att känna sig ensam, man är drogfri men står själv. Med ett nätverksperspektiv i fokus, ger det bättre förutsättningar att bearbeta de relationer man har för att förebygga denna ensamhet.

Denna rapport är även en godkänd masteruppsats framlagd vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Det innebär bland annat att den innehåller en redogörelse för metoder och för tidigare forskning i en betydligt större omfattning än vad en ”vanlig FoU-rapport” oftast innehåller.

Rapporten är skriven av Lisa Koser som vid tiden för rapporten arbetade som socionom på miniMaria i Botkyrka.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se