– en metod inom socialbidragsenheten, för personer som hotas av bostadslöshet

Rapport_nr_76[1]

Författare: Susanne Lagerman & Eva-Marie Åkerlund. Rapport 76/09

Botkyrka kommun är en av de kommuner där familjerådslag tidigt fick fäste och där familjerådslagsarbetet också numera är mest etablerat och utbrett. Liksom på andra håll där metoden används är det främst i utredningsarbetet kring barn och ungdom som far illa som familjerådslag är vanligast. Men diskussioner har kontinuerligt förts i kommunen om andra användningsområden.

Den här rapporten dokumenterar de första erfarenheterna av att använda familjerådslag inom socialbidragsenheten, för personer som hotats av bostadslöshet. Personalen, socialsekreterarna vid socialbidragsenheten som initierat rådslagen, och samordnarna, anställda vid Familjerådslags-sektionen, samt några klienter som var huvudpersoner i rådslagen, kommer till tals om sina erfarenheter.

Som alltid när en utvärdering omfattar de allra första erfarenheterna av ett nytt arbetssätt, är det troligen en hel del av “barnsjukdomarna” i ett nytt samarbete som blir synliga i texten. En fördel med en sådan dokumentation kan dock vara att andra som vill pröva förhoppningsvis kan undvika dessa. Samtidigt ser alla tillfrågade stora utvecklingsmöjligheter med modellen i hyresskuldsärenden, särskilt som såväl personal som klienter talar om att långvariga ekonomiska svårigheter ofta går hand i hand med andra problem.