Delrapport 2: Utvärdering av projektets andra arbetsår – Arbetet med Ungdomarna i Fokus

Rapport_nr_73[1]

Författare: Elsie Carlerud Franzén. Rapport 73

Ett Stödcentrum för unga brottsoffer i södertörnskommunerna startade i januari 2007 som ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Södertörns polismästardistrikt och de fyra kommuner som ingår i distriktet; Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn. Projektet har varit föremål för utvärdering från starten och den här delrapporten avser utvärdering av projektets andra år, 2008. Under det andra året har utvärderingen fokuserats på Stödcentrums arbete med ungdomarna, de unga brottsoffren.

Stödcentrum för unga brottsoffer i södertörnskommunerna använder sig av en narrativ metod i sina samtal med ungdomarna. Utvärderaren undersöker den teoretiska bakgrunden till metoden. En stor del av rapporten ägnas en intervjuundersökning av ungdomar som sökt hjälp på Stödcentrum och i en statistisk översikt presenteras omfattningen av arbetet.

Med inspiration från den årliga rikskonferensen 2008 för personal vid landets stödcentra för unga brottsoffer genomförde utvärderaren en enkätundersökning om organisation och arbetsmetodik och ger utifrån denna en nationell överblick.

En tidigare rapport om Stödcentrum i södertörnskommunerna fokuserade samverkansfrågorna inom och runt projektet och har undertiteln Delrapport 1: Utvärdering av projektets första arbetsår – Samverkan i Fokus

Utvärderingarna har på uppdrag av FoU-Södertörn utförts av docent Elsie Carlerud Franzén vid Ecef utbildning, utredning, utvärdering.
En stor del av materialinsamlingen, tex intervjuerna med ungdomarna, har genomförts av sociolog Maribel daMata.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se