Delrapport 1: Utvärdering av projektets första arbetsår – Samverkan i Fokus

Rapport_nr_72[1]

Författare: Elsie Carlerud Franzén. Rapport 72/09.

Ett Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn startade i januari 2007 som ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Södertörns polismästardistrikt och de fyra kommuner som ingår i distriktet; Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn.

Projektet har varit föremål för utvärdering från starten och den här delrapporten avser utvärdering av projektets första år, 2007. Under denna tid har utvärderingen fokuserats på samverkansfunktionerna inom och runt projektet. Rapporten börjar med en kort redogörelse för bakgrunden till etablering av särskilda Stödcentra för unga brottsoffer i landet. Sedan följer en beskrivning av planeringen av samverkansprojektet i Södertörn, dess syften, organisation och förväntade resultat.

Utvärderingens syfte och metodik beskrivs i ett särskilt avsnitt, liksom några teoretiska tankegångar och forskningsresultat kring de båda nyckelbegrepp som aktualiseras i detta projekt: Samverkan och Brottsoffer. Sedan resultaten av det första projektårets arbete med särskilt fokus på samverkan redovisats och sammanfattats följer rekommendationer för det andra arbetsåret, 2008.

Utvärderingarna har på uppdrag av FoU-Södertörn utförts av docent Elsie Carlerud Franzén vid Ecef utbildning, utredning, utvärdering.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se