En utvärdering av Barn- och ungdomsenhetens Nätverksresurs i Södertälje

Rapport_nr_69[1]

Författare: Tomas Bons. Rapport 69/08.

När en familj aktualiseras för utredning inom socialtjänsten är det vanligt att det sker i samband med en kris eller akuta relationsproblem. I sådana situationer finns oftast en stark motivation för förändring hos familjen och därmed också en öppenhet för att ta emot hjälp. Men om arbetet med familjen tidsmässigt skiljer utredning och behandling åt så kan en del av den motivationen gå förlorad. Som en socialsekreterare i denna rapport uttrycker det under en intervju:

När det gått mycket tid och man har haft ett utredande förhållningssätt så tappar man den här förändringsbenägenheten hos människor.

Att organisera möjligheter till stöd och behandling under utredningstiden börjar bli vanligt. Den här rapporten handlar om en sådan möjlighet, kallad nätverksresurs. Nätverksresursen är en person som arbetar med stöd till familjer under utredningstiden, i nära samarbetare med utredande socialsekreterare och med ett uppdrag inriktat mot att undvika placering av barn och ungdomar, eller att om möjligt återförena barnet med sin familj.

I studien definieras nätverksresursens uppdrag utifrån hans eget, samarbetspartners och familjernas perspektiv och hans insatser utvärderas också i en sammantagen bedömning. Det är ett synnerligen flexibelt arbetssätt som framkommer, där nätverksarbete kan ges olika utformning och innehåll beroende på kontextuella faktorer. Det visar sig att nätverksperspektivet i uppdraget som helhet är synnerligen adekvat men att fixera det till formen, t.ex. som stora nätverksmöten, är mindre framkomligt i rollen som behandlingsresurs i en samarbetssituation under pågående utredning.

Uttolkningen av det material som nätverksresursen själv bidrar med känns lite speciellt i den här utvärderingen. Den specifika relation som hans roll innebär både för samarbetskontakterna med de utredande socialsekreterarna och för arbetet med familjerna blir närgånget belyst. Därför torde rapporten kunna fungera som ett värdefullt bidrag i utmejslingen av liknande uppdrag även i andra kommuner än den som figurerar i denna redovisning.

Rapporten är skriven av Tomas Bons, forskningsassistent vid FoU-Södertörn.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se