– två verksamheter för personer som genomgår, alternativt har avslutat behandling för alkohol- och narkotikamissbruk och som ska förbereda sig för arbete eller studier. En vänder sig till unga, en till vuxna

Rapport nr 68

Författare: Hjördis Gustafsson. Rapport 68/08

Denna studie handlar om två utslussningsverksamheter inom socialtjänsten i Botkyrka för personer som genomgår, alternativt har avslutat behandling för alkohol- och narkotikamissbruk och som ska förbereda sig för arbete eller studier. Den ena verksamheten vänder sig till unga personer från arton till tjugofyra år, den andra till vuxna över tjugoett år. Studiens syfte är att beskriva dessa verksamheter och ta reda på vilka faktorer som – ur tjänstemännens och klienternas perspektiv – främjat respektive hindrat klienterna att nå ett socialt fungerande liv, i betydelsen arbete. Studien bygger på intervjuer med tolv klienter och två anställda.

Det som förenar de två verksamheterna är att dess anställda på olika sätt försöker stödja klienterna att komma ut på arbetsmarknaden. De kartlägger klienternas erfarenheter och intressen, förhör sig om önskemål samt söker praktikplatser. När klienten sedan befinner sig på en praktikplats eller arbetsplats stödjer de både klienten och arbetsgivaren.

I verksamheten som riktar sig till unga började fem av de tolv personer som skrevs ut under 2007, och de första tre månaderna under 2008, att arbeta på den öppna arbetsmarknaden eller studera. I verksamheten som vänder sig till äldre började två av de sjutton personer som skrevs ut under 2007, och det första halvåret 2008, att arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Om man inkluderar någon form av arbetsmarknadsåtgärd som lönebidrag, utvecklingsanställning eller OSA-anställning är resultatet för den sist nämnda verksamheten åtta personer.

En förklaring till siffrorna, som de intervjuade ger, är dagens arbetsmarknad där det är besvärligt för framför allt äldre personer med mångårigt drogmissbruk att ta plats. Arbetsgivarna är, menar en anställd, generellt sett positiva till att ta emot en person med missbrukserfarenhet som praktikant, men negativa till att anställa. En annan förklaring kan enligt de intervjuade finnas hos klienterna. De kan vara ovilliga att lämna ett liv med droger och/eller ha bristande tilltro till att kunna skapa sig ett alternativt liv. De kan till exempel vara psykiskt sköra och/eller ha neuropsykiatrisk problematik.

Situationen på arbetsmarknaden gör att det finns skäl att se verksamhetens resultat i andra perspektiv än hur många klienter som går vidare till arbete eller studier. De klienter som hade beslutat sig för att sluta missbruka och som såg en möjlig väg framför sig som drogfria har fått stöd av de studerade verksamheterna, ibland i samverkan med andra enheter inom socialtjänsten och/eller beroendevården. Dessa klienter har fått stöd i att avstå från alkohol och narkotika, hitta praktikplatser och praktisera alternativt arbeta. Flertalet klienter i den äldre kategorin hade inte siktet inställt på ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Att de anställda visade ett personligt engagemang och fanns med under en längre tid tillhör det som klienterna uppskattade.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se