– erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering

Rapport_nr_67[1]

Författare: Åsa Bringlöv. Rapport 67/08.

När en person har behov av insatser från flera olika huvudmän finns en risk att individen hamnar i kläm mellan huvudmännens ansvarsområden och regelverk. Vem ska ta ansvaret och vem ska betala?
Problemet har länge uppmärksammats och varit föremål för utredningar, försöksverksamheter och statliga satsningar. Samverkan har setts som en lösning. Slussen till arbete, med inriktning på arbetslivsrehabilitering, har tillkommit i ett försök att samordna insatser från Södertälje kommun, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Målgruppen är arbetslösa personer som samtidigt har insatser från minst två av dessa huvudmän och bedöms vara i behov av mer stöd än en enskild verksamhet kan erbjuda.

I den här rapporten redovisas resultatet av en studie som FoU-Södertörn har gjort av verksamheten. Rapporten berör också en tämligen ny organisationsform, ett Samordningsförbund. I ett Samordningsförbund knyts resurserna inom kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan och landstinget samman genom en gemensam ekonomisk bas. Sedan 2006, efter att ha varit ett projekt under ett par år, finansieras Slussen till arbete genom Södertäljes samordningsförbund.

Genom studiens flerfaldiga frågeställningar, med både ett deltagarperspektiv och ett organisationsperspektiv, ställs olika världar mot varandra i redovisningen. I deltagarnas berättelser ställs deras livsvärld, med en blandning av förhoppningar och hopplöshet inför utsikten att få ett arbete, mot organisationsvärldens krav på vilka principer som ska styra verksamhetens utformning. Mitt emellan dessa världar står en personalgrupp som ska anpassa sig till båda, och dessutom hitta samarbetsformer som överbryggar och ser möjligheter i stället för hinder i samarbetsparternas skilda kulturer och regelverk. Det blir en rapport där läsaren knappast kan undgå konflikten mellan fastställda principer för arbetet och deltagarnas ytterst individuella behov.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se