– gruppverksamhet för kvinnor med utländsk bakgrund samt stöd till barnet under jourvistelsen

Författare: Eva-Marie Åkerlund. Rapport 66/08

Under de senaste åren har området våld mot kvinnor och barn inom familjen blivit en prioriterad fråga. Detta ställer krav på samhället att agera och vidta åtgärder för att förbättra villkoren för dem som lever i en våldsam hemmiljö.

Det är socialtjänstens ansvar att stötta och hjälpa dem som är drabbade. I detta arbete har det visat sig att de ideella kvinnojourerna är en viktig samverkanspart. De står för ett stort antal stödinsatser för kvinnor som upplever våld i hemmet.

År 2006 fick en kvinnojour genom kvinnofridsenheten inom socialtjänsten i en södertörnskommun projektmedel från Länsstyrelsen att utveckla sitt arbete. Genom riktade insatser dels till våldsutsatta kvinnor med migrationserfarenhet, dels till barn boende på jouren, ville man öka sitt stöd till dem som har det extra svårt när våldet blivit en del av vardagen.

Projektet har inneburit att kvinnojouren genomfört gruppverksamhet för kvinnor med utländsk bakgrund samt erbjudit barn boende på jouren tillsammans med sin mamma hjälp i form av en barnresurs som ger barnet eget stöd under jourvistelsen.

Med avsikt att belysa projektets betydelse för kvinnor och barn har FoU-Södertörn utvärderat detta projektengagemang.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se