– förberedelse för studier och arbete/praktik

Rapport nr 60

Författare: Hjördis Gustafsson. Rapport nr 60/07

Att fånga upp ungdomar som varken studerar vid gymnasium eller har arbete/praktik är ett kommunalt ansvar. I Botkyrka kommun har man i två omgångar, med lite olika förutsättningar, bedrivit projekt för arbetslösa ungdomar vid Ungdomens Hus i Fittja. Föreliggande rapport handlar om projektet ”Studie- och arbetscoachning för unga” som sträckte sig från december 2006 till december 2007.

Projektet innefattade en blandning av undervisning och praktik. I projektet arbetade två coacher som, i samarbete med projektledaren, skulle arbeta med ungdomarna i olika gruppaktiviteter, undervisning i kärnämnen samt bistå vid anskaffandet av praktikplatser och att stödja ungdomen under själva praktiken. Coachernas arbete syftade till att förbereda och motivera ungdomar för vidare studier och arbete/praktik. När projektet startade visade det sig svårt att följa den ursprungliga projektplaneringen eftersom det var besvärligt att få ungdomarna att fungera som grupp. Det blev mycket stök och bråk. Detta ledde till att man fick ändra på arbetsplaneringen och istället för gruppövningar bedriva enskild undervisning, vilket visade sig fungera bättre, samtidigt som ungdomarna praktiserade på olika arbetsplatser.

Att kunna ändra arbetssätt när den ursprungliga planen inte fungerar kan man säga vara en av styrkorna med att arbeta i projektform. Att personalen också är flexibel och lyhörd i arbetet med ungdomarna och anpassar arbetssättet efter ungdomarnas förutsättningar och behov en annan.

Resultatet kan sägas vara framgångsrikt för de ungdomar som deltog i projektet men att projektet samtidigt hade svårt att nå upp till det planerade antalet deltagare. En av lärdomarna från projektet är att det är kontakten och relationen till coacherna som varit det viktigaste elementet i projektet för ungdomarna. Man har blivit bemött med respekt och coacherna har lyssnat och avpassat sina insatser utifrån varje enskild individ. En inte alldeles vanlig situation för dessa ungdomar som ofta känt sig främmande inför skola och arbetsliv.

Rapporten är skriven av Hjördis Gustafsson, forskningsassistent vid FoU-Södertörn.