– träfflokal och mötesplats för personer med missbruksproblem och professionella

Rapport nr 58

Författare: Åsa Bringlöv. Rapport nr 58/07

Fyren är en öppen mötesplats för personer med missbruksproblem i Nynäshamn dit man kan komma för att inta en fika i trevligt sällskap, och att ha en kontinuerlig kontakt med ett ”vanligt” liv genom samtal med personal som växlar i rollerna mellan att erbjuda socialt umgänge och att hjälpa till att öka tillgängligheten till de professionella.

Fyren startade som ett projekt med ekonomiskt stöd från en omfattande statlig satsning på utvecklingen av vården för personer med svåra missbruksproblem. Idén med verksamheten rymmer formuleringar som ökad livskvalitet och en förbättrad livssituation även för dem där ett liv i total drogfrihet verkar vara ett orealistiskt mål, åtminstone på kort sikt.

Denna utvärdering av verksamheten visar bl a. att besökarna uppskattar Fyren framför allt som en social plats där man kan känna sig hemma ”som man är”. Ur ett organisationsperspektiv är det särskilt intressant att Fyren utvecklats till en arena för möten mellan klienter och professionella och mellan professionella med olika funktioner men med samma målgrupp – de tunga missbrukarna. Vid oro för en klient ligger det nära till hands att fråga Fyrens personal: kommer han till er på dagarna? Då en klient behöver en kontakt på socialkontoret går det bra att få hjälp av Fyrens personal att nå den tjänsteman som annars kan uppfattas som väldigt svårtillgänglig. Sammanfattningsvis kan man säga att det professionella nätverket tätnat kring klienterna, med Fyren som arena för ett närmare samarbete. I utvärderingen påvisas hur verksamheten helt enkelt blir en del av den vårdkedja som efterlyses kring personer i Fyrens målgrupp.
Rapporten är skriven av Åsa Bringlöv, projektanställd vid FoU-Södertörn

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se