– en verksamhet för brukare/klienter inom missbruksvård och psykiatri

rapport_56_2007[1]

Författare: Emma Fredriksson. Rapport nr 56/07

Behandling och stöd till personer med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk har på senare år blivit ett utvecklingsområde inom samarbetet mellan kommuner och landsting. I Huddinge kommun har man startat ett samverkansarbete mellan kommunens missbruksvård och landstingets beroendecentrum och psykiatri för att förbättra vården för dessa klienter.

Den här rapporten följer ett arbetslag som satts samman för att arbeta målinriktat med personer med den dubbla problematiken psykisk sjukdom och missbruk. Inom den nya verksamheten som startade 2006 anställdes ett samlokaliserat team om fyra personer med olika yrkesbakgrund och organisationstillhörighet. Arbetet är ACT-inriktat (Assertive Community Treatment) och personalens roller kan karakteriseras som case managerns. Arbetet startade som ett s.k. miltonprojekt, inom ramen för den statliga utredningen Nationell psykiatrisamordning.

Den här rapporten om en verksamhet med de kanske svåraste klienterna inom såväl missbruksvård som psykiatri, blir ett dokument som konkretiserar svårigheterna i det praktiska arbetet. Att tillskapa ett personalteam som står utanför de vanliga organisatoriska ramarna ger en tydligare fokus på klienterna, emellertid går en hel del resurser åt till att förankra sig själv i organisationerna. Att bygga upp smidiga vägar för hjälp till klienterna är tidskrävande och fordrar stort tålamod då en hel del klienter visar ovilja eller ambivalens i kontakten. Samtidigt välkomnas ACT-teamet av flertalet av klienterna, varav några i stort sett inte släpper in någon annan i sitt hem. Vilken presumtiv kraft som ligger i en sådan tillit är svårt att säga efter den korta projekttiden. Studien belyser samtidigt hur arbetet att förverkliga önskemålen om en förbättrad livssituation för dessa klienter följer ganska krokiga vägar.

Rapporten är skriven av Emma Fredriksson, statsvetare med erfarenhet av arbete inom psykiatrisk slutenvård. Emmas tidigare arbete som utredningssekreterare inom Nationell psykiatrisamordning gör henne också till en särskilt lämplig person att förstå och tolka de sammanhang som utgör villkoren för arbete med studiens speciella målgrupp.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se